for w3c


ข่าวประชาสัมพันธ์
for w3c
ภาพตัวอย่าง

การสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ บริเวณเขามอของวัดราชคฤห์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ บริเวณเขามอของวัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะทำงานได้จัดทำสำเนาและถ่ายภาพจารึกพระพุทธบาทจำลอง วัดราชคฤห์ จำนวน 1 รายการ จากรูปอักษรที่ปรากฏในจารึก พบว่าเป็นอักษรไทย ปรากฏจุลศักราช 1161 ตรงกับ พ.ศ.2342 สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อนึ่ง พระเทพวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณกองโบราณคดีที่แจ้งข้อมูลให้ทราบมา ณ โอกาสนี้for w3c


    ไม่มีข้อมูล
สื่อวีดิทัศน์
ขั้นตอนการเข้าใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
นิทรรศการออนไลน์เรื่อง “5 ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช 2500 - 2549”
สื่อประชาสัมพันธ์ : ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนา
กรมศิลปากร
กรมศิลป์อยากเล่า
ตอน หอสมุดแห่งชาติ คลังความรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญา

องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ