เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี
หอสมุดแห่งชาติ
for w3c


ข่าวประชาสัมพันธ์
for w3c
ภาพตัวอย่าง

นิทรรศการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง "หนังสือแบบเรียนไทย"

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง "หนังสือแบบเรียนไทย" ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นิทรรศการ เรื่อง "หนังสือแบบเรียนไทย" นำเสนอประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อีกทั้งยังรวบรวมและจัดแสดงหนังสือแบบไทยของไทยในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต และตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการดังกล่าวได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ศรีศิลป์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ศรีศิลป์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ " วิทยากรโดย พลโทชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ จำนวน 70 คน และมีการเข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ จำนวนกว่า 1,000 ครั้งfor w3c
ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ นำนวนิยายไทยที่จัดเก็บและให้บริการมาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของนวนิยายไทย และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอ่านนวนิยายไทยมากยิ่งขึ้น นิทรรศการนำเสนอเนื้อหาบทบาทของตัวละคร “แม่” ในการดำเนินชีวิตจากนวนิยายไทยเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1: 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน  ส่วนที่ 2: วิวัฒน์นวนิยายไทย เล่าถึงวิวัฒนาการของนวนิยายไทยตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2453) จนถึงปัจจุบัน พร้อมแสดงเล่มนวนิยายในแต่ละช่วงสมัย  ส่วนที่ 3: แม่ในนวนิยายไทย บอกเล่าจุดเด่นความเป็นแม่ 6 ลักษณะในช่วงสามทศวรรษ  ส่วนที่ 4: จากนวนิยายสู่บทละครโทรทัศน์ นำบทบาทของแม่ที่ให้ข้อคิด คติเตือนใจ และประสบการณ์ในการใช้ชีวิต มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์  และส่วนที่ 5: เกร็ด...นวนิยายไทย นำเนื้อหาที่สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่า ในนวนิยายมาสร้างสรรค์กิจกรรม เกม เพื่อส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้เกิดการอ่านนวนิยายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังนำนวนิยายที่ได้รับรางวัลต่างๆ มาจัดแสดงและมีจัดพื้นที่สำหรับการอ่านนิยายที่ชื่นชอบอีกด้วย  สำหรับนิทรรศการ “แม่ในนวนิยายไทย” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ (ปิด: วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย และวันหยุดตามมติ ครม.)      ไม่มีข้อมูล
สื่อวีดิทัศน์
การเขียนอักษรขอม และเกมส์ทายอักษรขอม
หนังสือตู้ลายทอง
อาคารถาวรวัตถุกับการจัดนิทรรศการตู้ลายทอง
นิทรรศการตู้พระธรรม อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง)

องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ