for w3c


ข่าวประชาสัมพันธ์
for w3c
ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดอินทารามวรวิหาร

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณ ตามที่ได้รับมอบจากกรมศิลปากร ณ วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบเอกสารโบราณ ดังนี้1. คัมภีร์ใบลาน เส้นจาร อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย จำนวน 3 ตู้พระธรรม ประมาณ 1,000 รายการ และคัมภีร์ใบลาน เส้นพิมพ์ อักษรไทย ภาษาบาลี-ไทย ประมาณ 500 รายการ2. หนังสือสมุดไทย เรื่องพระมาลัย เส้นหมึก อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย จำนวน 1 รายการ ระบุปี พ.ศ.2405 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ พระครูสุวิมลธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดอินทาราม และพระภิกษุได้มีเมตตาอำนวยความสะดวกแก่คณะสำรวจเป็นอย่างดี ซึ่งกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะนำข้อมูลมาวางแผนการดูแลอนุรักษ์ จัดทำทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการต่อไปfor w3c
ภาพตัวอย่าง

นิทรรศการออนไลน์ เรื่อง "10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง "10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ" ประกอบด้วย                 1. ตำราดูลักษณะแมว                 2. ริ้วกระบวนแห่พยุหยาตราทางชลมารค สมเด็จพระนารายณ์มหาราช                 3. กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมเด็จพระนารายณ์มหาราช                 4. หนังสือสมุดภาพสัตว์หิมพานต์                 5. หนังสือสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับธนบุรี เล่ม 1 - 2                 6. หนังสือต้นร่างรูปภาพขรัวอินโข่ง                 7. หนังสือสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน                 8. หนังสือสมุดภาพตำราแผนคชลักษณ์                 9. หนังสือสุปรีติธรรมราชชาดกคำหลวง                 10. หนังสือสมุดภาพปริศนาธรรม ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้เกิดความรัก หวงแหนและช่วยกันดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป   คลิกเพื่อชมนิทรรศการ* หมายเหตุ เปิดใช้งาน flash player เพื่อเข้าชมนิทรรศการ    ไม่มีข้อมูล
สื่อวีดิทัศน์
ขั้นตอนการเข้าใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
นิทรรศการออนไลน์เรื่อง “5 ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช 2500 - 2549”
สื่อประชาสัมพันธ์ : ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนา
กรมศิลปากร
กรมศิลป์อยากเล่า
ตอน หอสมุดแห่งชาติ คลังความรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญา

องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ