for w3c


ข่าวประชาสัมพันธ์
for w3c
ภาพตัวอย่าง

โครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ตามนโยบาย Soft Power โดยมีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2567 โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน (MIDA DE SEA HUA HIN) จังหวัดเพชรบุรี    โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายชัยวุฒิ สีทา (นักวิชาการอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และนางสาวภัทร์ทรานิษฐ์ กระจ่างวงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีจากองค์กรมหาชน)   ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ บรรณารักษ์ นักภาษาโบราณ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนทุกวิชาชีพจากหอสมุดแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 “สุขกายสูงวัย สุขใจบ้านบางแค” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร   กิจกรรมประกอบด้วย 1) การบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (อ.ตุ๊บปอง)  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 2) การขับร้องและบรรเลงดนตรี โดยวง DIB Band จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี 3) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ เรื่อง “การบริการของหอสมุดแห่งชาติ” วิทยากรโดยนางสาวอัมพิกา นันทิกาญจนะ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และ 4) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “สร้างสรรค์เติมสี สร้างสุขสูงวัย”  วิทยากรโดยนางสาวฐิติมา คำคุณ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวกัญญ์วรา พุ่มโพธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุที่พักอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมหนังสือชำรุด ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายพนมบุตร จันทรโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมหนังสือชำรุด ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ) กล่าวรายงาน   วิทยากรเป็นบุคลากรจากกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน นอกจากนี้        อธิบดีกรมศิลปากร ยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรการบรรยายแบ่งกลุ่มนำชมนิทรรศการ เรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยาม ได้แก่ นางรักชนก  โคจรานนท์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม) นายวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ (มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ) นายยุทธวรากร แสงอร่าม (ภัณฑารักษ์ชำนาญการ) นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) นางสาวทิพวรรณ บุญส่งเจริญ (นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ) และนางสาวทรายทอง ทองเกษม (นักจดหมายเหตุชำนาญการ

ภาพตัวอย่าง

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับห้องสมุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

  วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับห้องสมุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน   โครงการการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นางสาวพนารัตน์ อินนา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ   ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  ได้แก่ บุคลากรหอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่หอสมุดจากสถานบันต่าง ๆ  และบุคลากรหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาครับชมผ่านโปรแกรม Zoom meeting รวมถึงผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติfor w3c


    ไม่มีข้อมูล
สื่อวีดิทัศน์
กรมศิลป์อยากเล่า ตอน นวัตกรรมการบริการของหอสมุดแห่งชาติ
นำชมหอสมุดแห่งชาติ
รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์”
การเขียนอักษรขอม พยัญชนะตัวเชิงการผสมสระกับพยัญชนะ


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี