ค้นหา


วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30-16.30 น. อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวม 16 คน เข้าศึกษาดูงานในส่วนของห้องบริการเอกสารโบราณ เพื่อเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรม และสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคสนามจากแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 6 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาห้องสมุดวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ


วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. นักศึกษา หมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 53 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ และได้ขอความอนุเคราะห์ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการ เป็นวิทยากร เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากเอกสารลายลักษณ์ชั้นปฐมภูมิ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาประวัติศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางด้านเอกสารโบราณอีกด้วย


วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 65 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางด้านเอกสารโบราณ และได้ขอความอนุเคราะห์ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการ เป็นวิทยากร เรื่อง เอกสารโบราณ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาพัฒนาการของภาษาไทย และเสริมสร้างให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทางด้านเอกสารโบราณของชาติอีกด้วย


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียนวิชา 2296111 แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาและดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ประเภทของแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ บริการ และการเข้าถึงสารสนเทศในแหล่งเรียนรู้ รวมถึงสามารถใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 48 คน เข้าศึกษาและดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเข้าใจเรื่องการบริการสารสนเทศยุคใหม่และการจัดการสารสนเทศเอกสารโบราณของสำนักหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-15.30 น. อาจารย์และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 57 คน เข้าศึกษาและดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา


วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. นิสิตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน  81 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาความรู้เบื้องต้นสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์


วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 -11.30 น. อาจารย์เยาวภานี รอดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุด จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการงานห้องสมุด


วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ข้าราชการและนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จำนวน 66 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ข้าราชการ และนักศึกษาฝึกงาน สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จำนวน 8 คนศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้แหล่งศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ


วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น.​ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 คน เข้าศึกษาและดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้มีความเข้าใจระบบการสืบค้นข้อมูลและสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ข้อมูลเอกสารของสำนักหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2563​ เวลา 13.30 - 16.30 น.​ คณะข้าราชการศาลยุติธรรม​และพนักงานราชการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม จำนวน 5 คน ศึกษาดูงานการจัดการด้านการอนุรักษ์หนังสือหายากและการสงวนรักษาหนังสือ ณ​ หอสมุดแห่งชาติ เพื่ิอนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


วันที่ 24 สิงหาคม 2563​ เวลา 9.00-12.00 น.​ อาจารย์และนิสิต ชั้นปีที่ 3-4 รายวิชา  2801328 การเขียนสำหรับสิ่งพิมพ์เฉพาะด้าน ภาควิชาวารสารสนเทศ​ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานเขียนในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงความสำคัญของการเก็บรักษาไว้ในฐานะมรดกของชาติ


วันที่ 1 กันยายน 2563​ เวลา 13.30-16.00 น.​ อาจารย์และนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นิสิตทราบถึงการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำวิทยานิพนธ์


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี