บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

for w3c
ภาพตัวอย่าง

หนังสืออักษรเบรลส์ และหนังสือเสียง (ซีดี ดีวีดี)

หนังสืออักษรเบรลส์ และหนังสือเสียง (ซีดี ดีวีดี)                    ให้บริการหนังสืออักษรเบรลส์ หนังสือเสียง ชีดี ดีวีดี (สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้)                     ระเบียบการขอใช้บริการวีดีทัศน์ ซีดี ดีวีดี และสื่อโสตทัศน์อืน ๆ        - ลงทะเบียนในสมุดขอใช้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ      - ตรวจสอบรายการ และคัดเลือกรายการวีดีทัศน์ จากรายการสื่อโสตทัศน์ซึ่งจัดแยกตามประเภทของโสตทัศนวัสดุ โดยจัดเรียงตามลำดับหมายเลขทะเบียน      - กรอกแบบขอใช้บริการสื่อโสตทัศน์ โดยระบุชื่อเรื่องและหมายเลขรหัสโสตทัศนวัสดุที่ต้องการให้ครบถ้วน      - กรุณาสุภาพไม่ส่งเสียงดัง ขณะนั่งชมฟังภายในห้องบริการ      - แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเครื่องขัดข้องห้ามกดปุ่มหรือปรับภาพเอง      - ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในห้องบริการ   ตัวอย่าง แบบขอใช้บริการ CD, DVD ระบบเดซี่ 

ภาพตัวอย่าง

วีดิทัศน์ และแผ่นซีดี

งานบริการโสตทัศนวัสดุ ด้านวีดิทัศน์ และแผ่นซีดี           บริการซีดี ดีวีดี วีดีทัศน์ สารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิประเทศ แบบเรียนภาษาต่างประเทศ  และซีดีที่มาพร้อมกับหนังสือทุกหมวดหมู่หนังสือ  ระเบียบการขอใช้บริการวีดีทัศน์ ซีดี ดีวีดี และสื่อโสตทัศน์อืน ๆ - ลงทะเบียนในสมุดขอใช้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ - ตรวจสอบรายการ และคัดเลือกรายการวีดีทัศน์ จากรายการสื่อโสตทัศน์ซึ่งจัดแยกตามประเภทของโสต ทัศนวัสดุ โดยจัดเรียงตามลำดับหมายเลขทะเบียน - กรอกแบบขอใช้บริการสื่อโสตทัศน์ โดยระบุชื่อเรื่องและหมายเลขรหัสโสตทัศนวัสดุที่ต้องการให้ครบถ้วน - กรุณาสุภาพไม่ส่งเสียงดัง ขณะนั่งชมฟังภายในห้องบริการ - แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเครื่องขัดข้องห้ามกดปุ่มหรือปรับภาพเอง - ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในห้องบริการ   ตัวอย่าง แบบขอใช้บริการ วีดีทัศน์ CD DVD โสตทัศนวัสดุ

ภาพตัวอย่าง

ภาพถ่าย โปสเตอร์ และแผนที่

งานบริการโสตทัศนวัสดุ ด้านภาพถ่าย โปสเตอร์ และแผนที่ (แผนที่มณฑล แสดงเขตต์เมือง)        - บริการภาพถ่ายเก่า ภาพพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีและพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพบุคคลสำคัญของไทย เป็นต้น       - บริการอัลบั้มรูปภาพกิจกรรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติที่จัดขึ้น เช่น การจัดงานการอภิปราย-บรรยาย งานวันเด็กแห่งชาติ  การประชุมสัมมนาที่น่าใจ เป็นต้น        - บริการแผนที่ประเทศไทยและต่างประเทศในอดีตและปัจจุบัน        - บริการโปสการ์ดโปสเตอร์และปฏิทินเก่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิประเทศ เป็นต้น     ระเบียบการขอใช้บริการแผนที่            - กรอกแบบขอใช้บริการให้ระบุ ประเภท และจำนวนแผนที่ที่ต้องการค้นคว้า            - ถ้าต้องการถ่ายสำเนาเอกสาร ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน            - กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ควรมีหนังสือรับรองจากสภาวิจัยแห่งชาติ หรือได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการฯ              โดยพิจารณาเฉพาะกรณี ตัวอย่าง แบบขอใช้บริการ แผนที่

ภาพตัวอย่าง

ไมโครฟิล์ม และไมโครฟิช

งานบริการโสตทัศนวัสดุ ด้านไมโครฟิล์ม และไมโครฟิช             ให้บริการอ่านเอกสารไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช และไมโครแจ็กเก็ต ซึ่งถ่ายข้อมูลจากต้นฉบับ วารสาร หนังสือพิมพ์ แบบเรียนเก่าและหนังสือหายากบางประเภทที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติระเบียบการและข้อควรระวังการขอใช้บริการเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม และไมโครแจ็กเก็ต      - นำสิ่งของและเอกสาร (แฟ้ม สมุด และกระเป๋า สำเนาเอกสารที่ติดตัวมา) ฝากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ        - ค้นข้อมูลจากรายการ และกรอกแบบขอใช้บริการซึ่งให้รายละเอียด หมายเลขทะเบียน ชื่อหนังสือพิมพ์หรือเอกสาร เดือนปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ ปีที่ผลิต โดยจัดเรียงตาม        หมายเลขทะเบียนไมโครฟิล์ม แยกตามลำดับอักษรชื่อหนังสือพิมพ์ หรือวารสาร       - เจ้าหน้าที่จะแนะนำวิธีการใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ตามขั้นตอน       - อย่ากดหรือหมุนปุ่มใดๆ นอกเหนือจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที       - อย่าหมุนเร็วเกิดไป เพราะฟิล์มจะครูดกับกระจกหน้าเลนส์ทำให้ฟิล์มชำรุดได้       - เมื่อค้นคว้าและต้องการทำสำเนา ให้จดชื่อหนังสือ หมายเลขหน้า หรือข้อความสำคัญในหน้าเอกสารที่ต้องการถ่ายให้เจ้าหน้าที่        - เจ้าหน้าที่จะนัดวันมารับภายหลัง พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน       - เมื่อค้นคว้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดเก็บฟิล์ม หรือไมโครแจ็กเก็ต ใส่กล่องให้ถูกต้อง ตัวอย่าง แบบขอใช้บริการ ไมโครฟิล์มและไมโครแจ็กเก็ตอัตราค่าบริการ รายการ ในประเทศ ต่างประเทศ   1. ทำสำเนาไมโครฟิล์ม ไมโครแจ็กเก็ต ลงกระดาษ A4 แผ่นละ 10   บาท 20   บาท   2. การขอใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ไมโครแจ็กเก็ต      (กรณีที่นำวัสดุ/อุปกรณ์มาเองคิดเป็นรายชั่วโมง)  ชั่วโมงละ     (หากมีเศษของชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง) 50   บาท 50   บาท วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. / วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติ ครม. โทรศัพท์    02-281-3634เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี