เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี
หอสมุดแห่งชาติ
for w3c


ข่าวประชาสัมพันธ์
for w3c
ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 2 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566) ในหัวข้อ "ส่งความหวาน เทศกาลแห่งความรัก" ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้ากิจกรรมประกอบด้วยครู นักเรียนจากสถาบันการศึกษา และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 78 คน  ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสอนประดิษฐ์ของขวัญ ของที่ระลึก สำหรับเทศกาลแห่งความรัก สอนผสมน้ำตาลให้เป็นสีต่าง ๆ และนำมาใส่ในขวดโหลแก้ว ตกแต่งให้สวยงาม เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ฝึกสมาธิและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถนำไปมอบเป็นของขวัญให้คนที่รัก ซึ่งรวมไปถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และเพื่อนสนิทด้วย หรือสามารถนำไปเป็นของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านให้สวยงามได้  ยังทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ผลงานของตนเอง  

ภาพตัวอย่าง

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 24 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ อาจารย์จำนวน 5 คน ยังได้เข้าพบนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรกับหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการ ร.ศ.242 ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์ กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ศิลปะลายรดน้ำบนตู้ลายทอง"

วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค.2566 เวลา13.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร.ศ.242 ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์ กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ศิลปะลายรดน้ำบนตู้ลายทอง" วิทยาการโดย อ.บรรเจิด ศรีสุข จากวิทยาลัยเพาะช่าง อ.สุดสาคร ชายเสม อดีตอาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง และอ.สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร จากสำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินการเสวนาโดย อ.วิชัย รักชาติ จากวิทยาลัยเพาะช่าง ณ ห้องประชุมอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถ.หน้าพระธาตุ เขตพระนคร กล่าวรายงานโดยนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมนี้มีรองอธิบดีกรมศิลปากร อีก 2 ท่าน คือ นายสถาพร เที่ยงธรรม และนางรักชนก โคจรานนท์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว การจัดเสวนาฯครั้งนี้ มีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวน 97 คน (ชาย 62 คน หญิง 32 คน และพระสงฆ์จำนวน 3 รูป) และมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2566 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 5 รายดังนี้ 1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)    2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ 3. นางรตนาภรณ์ สอาดโอษฐ์  นักภาษาโบราณปฏิบัติการ  4. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ  5. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์  คณะทำงานเข้าไปปฏิบัติงาน จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้ ⊙ วัดป่าดงหนองตาล (โนนตูมสราราม) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ได้รับความเมตตาจากพระอธิการพิศนุ สนฺตมโน เจ้าอาวาส  อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงาน และมอบหมายให้พระมานะ อชฺชริโย และนายรัฐสิทธิ์ ชุมแสง คอยอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน คณะทำงานได้สำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน มีขั้นตอนดังนี้ 1. คัดแยกเอกสารตามลักษณะทางกายภาพ ดังนี้    - คัมภีร์ใบลานเส้นจาร ขนาดยาว    - คัมภีร์ใบลานเส้นจาร ขนาดสั้น    - คัมภีร์ใบลาน ไม่มีชื่อเรื่องหน้าปก    - คัมภีร์ใบลานแตกผูก เป็นใบ ๆ ไม่สามารถนำเรื่องเดียวกันมารวมเป็นผูกได้    - คัมภีร์ใบลาน ที่มีเชื้อรา เมื่อคัดแยกหมดแล้ว นำคัมภีร์ใบลานเส้นจาร ขนาดยาว มาดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก และคัมภีร์ใบลานขนาดสั้นมาดำเนินการเป็นลำดับต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 2. ปัดฝุ่น เปลี่ยนสายสนองที่ชำรุด  เสริมปกหน้า-หลังผูกที่ไม่มีปก 3. ทำความสะอาดเช็ดเชื้อราออกจากคัมภีร์ใบลาน 4. อ่าน-คัดแยกคัมภีร์ใบลานตามชื่อเรื่อง 5. อ่านเพื่อหาชื่อเรื่อง คัมภีร์ใบลานที่ไม่มีปกหน้าชื่อเรื่อง  6. จัดมัดคัมภีร์  โดยนำเรื่องเดียวกัน ฉบับเดียวกัน มาจัดเข้ามัดก่อน 7. ลงทะเบียนในแบบบันทึกข้อมูล ทีละเรื่อง พร้อมทั้งให้เลขที่ 8. เขียนเลขที่ บนคัมภีร์ใบลานทุกผูก  9. ประทับตราของวัด บนคัมภีร์ใบลาน 10. ประทับตราของวัด บนไม้ประกับ 11. เขียนป้ายหน้ามัดของคัมภีร์ใบลาน 12. ห่อผ้า ทีละมัด 13. จัดเก็บ โดยเรียงตามเลขที่ ผลการดำเนินการลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย พบอักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย และอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย บาลี และเขมร  อ่านและลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ~คัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ขนาดยาว จำนวน 209 รายการ จัดกลุ่มลงทะเบียนได้ 54 เลขที่  จัดมัดได้ 27 มัด อ่านชื่อเรื่องแล้ว รอการลงทะเบียน ~คัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ขนาดยาว จำนวน 30 รายการ ~คัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ขนาดสั้น จำนวน 173 รายการ รออ่านชื่อเรื่องและทำทะเบียน ~คัมภีร์ใบลาน จำนวน 148 รายการ ~หนังสือสมุดไทย จำนวน 10 รายการ ⊙ วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ปฏิบัติงานสำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย (ต่อเนื่องครั้งที่ 5) โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าอาวาส  อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด และมอบหมายให้นายไพฑูรย์ คงจันทร์ ไวยาวัจกร เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน คณะทำงานขอขอบพระคุณนายสมชัย ฟักสุวรรณ์  ข้าราชการบำนาญ (นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ) ที่กรุณามาช่วยมัดห่อคัมภีร์ใบลาน และขอขอบพระคุณนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับ เพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ให้วัดบึง(พระอารามหลวง) จังหวัดนครราชสีมา ผลการดำเนินการจัดเก็บเอกสารโบราณ ของวัดบึง (พระอารามหลวง)  ~จัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ฉบับพิมพ์ อักษรไทย จำนวน 2,526 รายการ  จัดมัดได้ 53 มัด ~จัดเก็บคัมภีร์ใบลานแตกผูก เส้นจาร จำนวน 7 ห่อ การดำเนินการ สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบึง จังหวัดนครราชสีมา พระอธิการพิศนุ สนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าดงหนองตาล จังหวัดอุดรธานี  ท่านอธิบดีกรมศิลปากร   ท่านผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป  for w3c
ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library”

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library” วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ คุณสมบัติ •  นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องสมุด จดหมายเหตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้สนใจ รางวัล •  รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 5,000 บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร วิธีการส่งผลงานวิชาการ •  ส่งผลงานวิชาการ พร้อมแบบรับรองการนำเสนอผลงานวิชาการ ได้ที่ rldbkk.nlt@gmail.com สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมโดยการสแกน QR-Code ด้านล่าง หรือที่ shorturl.asia/LCRcg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ •  กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ โทร. 0-2280-9828 – 32 ต่อ 646

ภาพตัวอย่าง

Library and Archives Canada เชิญชวนสมัครสมาชิกวารสาร "The Governance and Recordkeeping Around the World newsletter"

Library and Archives Canada ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกวารสาร  "The Governance and Recordkeeping Around the World newsletter" ซึ่งเป็นวารสารออนไลน์ มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้   • ความเคลื่อนไหวด้านงานการจัดการเอกสาร    (Recordkeeping: Current Developments, Projects and Future Initiatives) • ข่าวสารด้านอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รอบโลก   (Products and Tools from Around the World) • รายงานการศึกษาวิจัยและผลสำรวจต่างๆ (Studies and Survey) • บทความวิจัย, เอกสารปกขาว และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ    (Articles, White Papers, Presentations, Reports, Videos and Podcasts)   ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกฟรี ได้ที่อีเมล: pdtd-drkp@bac-lac.gc.ca. และสามารถอ่านฉบับล่าสุดได้ที่ shorturl.at/eoyzO    ไม่มีข้อมูล
สื่อวีดิทัศน์
กรมศิลป์อยากเล่า ตอน นวัตกรรมการบริการของหอสมุดแห่งชาติ
นำชมหอสมุดแห่งชาติ
ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “แผ่นเสียงในสยาม”
การเขียนอักษรขอม และเกมส์ทายอักษรขอม

องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ