for w3c


ข่าวประชาสัมพันธ์
for w3c
ภาพตัวอย่าง

โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง "เอกสารโบราณ มรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยในยุคดิจิทัล"

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ นำโดย นายจุง  ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก และนางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง "เอกสารโบราณ มรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยในยุคดิจิทัล" ณ  หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ทางด้านบรรณารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๒ คน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ  การใช้ฐานข้อมูลเอกสารโบราณ การสาธิตการจารใบลานและร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปการจารใบลาน เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอกสารโบราณและสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

ภาพตัวอย่าง

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 การเสวนา เรื่อง “ศิลปะการแสดงละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานทั้งนี้ การเสวนาดังกล่าว ได้รับความกรุณาจากผศ.ดร.ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผศ.ดร.อาทรี วณิชตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินรายการเสวนาโดยนายบารมี สมาธิปัญญา นักวิชาการเผยแพร่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้มีข้าราชการกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 จังหวัดตาก ลำพูนและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 5 ราย ดังนี้   1. นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ  2. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ) 3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณชำนาญการ  4. นางสาวปุณยวีร์ ส่งเสริม  นักภาษาโบราณปฏิบัติการ  5. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์    คณะทำงานได้ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประเภท จารึก ณ วัดหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้รับความเมตตาจากท่านพระอธิการวีระยุทธ ยุทฺธวีโร เจ้าอาวาส อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน โดยมีดร.บุญสุ่ม อินกองงาม ประธานคณะกรรมการฝ่ายไวยาวัจกร   เป็นผู้ประสานงาน ให้คณะกรรมการของวัด หมุนเวียนมาคอยอำนวยความสะดวก  คณะทำงานได้ปฏิบัติงาน ดังนี้    1. สำรวจเอกสารโบราณ ประเภทจารึก ณ คะตึกหอธัมม์ วัดหนองเงือก ดำเนินการทำความสะอาดเบื้องต้น บันทึกข้อมูลทะเบียน บันทึกภาพ และอ่านคัดถ่ายถอด  จารึก ทั้งหมด 194 รายการ 2. สำรวจจารึก ณ อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านหนองเงือก พบเอกสารโบราณประเภท  จารึก ไม้บัญชัก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย กระดาษฝรั่ง และสมุดพับหัว  3. ขนย้ายเอกสารโบราณทั้งหมด จากอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านหนองเงือก มาไว้ในศาลาวัดหนองเงือก เนื่องจากมีปลวกขึ้น ทำให้อาคารไม่แข็งแรงและปลอดภัย 4. คัดแยกและนับจำนวนเอกสารโบราณ แต่ละประเภท  ที่รอการลงทะเบียน ได้ดังนี้      - คัมภีร์ใบลาน 450 มัด จำนวน 2,570 รายการ     - ไม้บัญชัก  จำนวน 207 รายการ     - หนังสือสมุดไทย จำนวน 37 เล่ม     - สมุดพับหัว จำนวน 25 เล่ม     - กระดาษฝรั่ง จำนวน 25 เล่ม   การดำเนินการ สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านพระอธิการวีระยุทธ ยุทฺธวีโร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก ท่านอธิบดีกรมศิลปากร  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  ท่านผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาให้ความอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไปfor w3c
ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ รับฟังการเสวนาเรื่อง “ศิลปะการแสดงละครพูด ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” วิทยากรโดย ผศ.ดร. ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ (สาขาศิลปะการแสดง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) , ผศ.ดร. อาทรี วณิชตระกูล (สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินรายการโดย นายบารมี สมาธิปัญญา (นักวิชาการเผยแพร่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๒๖๔ (ในวันและเวลาราชการ)

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 7 ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 7 ครั้งที่ 1 ฟังการเสวนาเรื่อง “สู่ราชสำนักสยาม บันทึกการเดินทางของคณะทูตจากข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียถึงราชสำนักสยามและญวน” วิทยากรโดย นายสุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ (ผู้แปลหนังสือสู่ราชสำนักสยาม บันทึกการเดินทางของคณะทูตจากข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียถึงราชสำนักสยามและญวน) และนายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ (หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล) ดำเนินรายการโดย นายบารมี สมาธิปัญญา (นักวิชาการเผยแพร่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ)  ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติได้ในวันและเวลาดังกล่าว    ไม่มีข้อมูล
สื่อวีดิทัศน์
กรมศิลป์อยากเล่า ตอน นวัตกรรมการบริการของหอสมุดแห่งชาติ
นำชมหอสมุดแห่งชาติ
รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์”
การเขียนอักษรขอม พยัญชนะตัวเชิงการผสมสระกับพยัญชนะ


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี