ค้นหา


วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.00 -15.30 น. อาจารย์พิเศษและนักศึกษาปริญญาโทการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย  นักศึกษาปริญญาโทภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานส่วนต่างๆของหอสมุดแห่งชาติทั้งการจัดเก็บและการบริการแก่ผู้อ่าน-ผู้ศึกษาค้นคว้า


วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.​ 2563​ เวลา 10.30-12.30 น.​ อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรมีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของตัวอักษรไทยต่างๆ ทั้งที่เป็นลายมือเขียนที่พบในเอกสารโบราณ และทั้งที่เป็นตัวพิมพ์ที่พบในหนังสือหายาก ตลอดจน มีความเข้าใจระเบียบขั้นตอนการติดต่อประสานงาน เพื่อขออนุญาตสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหน่วยงานราชการและสถานที่เอกชน


วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.​ 2563​ เวลา 13.30-15.30 น.​ อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรมีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของตัวอักษรไทยต่างๆ ทั้งที่เป็นลายมือเขียนที่พบในเอกสารโบราณ และทั้งที่เป็นตัวพิมพ์ที่พบในหนังสือหายาก ตลอดจนมีความเข้าใจระเบียบขั้นตอนการติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหน่วยงานราชการและสถานที่เอกชน


วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษา รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต​ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์​ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน​ 35 คน​ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา


วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย


วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศภูมิปัญญาระดับชาติ


วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2563 เวลา 09.30-15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน​ 37 คน​ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. นักศึกษาจากจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 11 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาให้มีความรัก ตระหนัก หวงแหนเอกสารโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะคัมภีร์ใบลานที่บันทึกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน


วันที่ 25 ธันวาคม 2563​ เวลา​ 10.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน​ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม​ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์​ กรมศิลปากร​ จำนวน 10 คน​ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ หอสมุดแห่งชาติ​ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบการทำงานต่อไปในอนาคต


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-11.30 น. ครูและนักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์น้อย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จ. สมุทรปราการ จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อฝึกให้นักเรียนแกนนำห้องสมุดมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลห้องสมุด สร้างคุณลักษณะอันดีของบรรณารักษ์ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานในอนาคต


วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. อาจารย์และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 62 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การลงทะเบียน การจัดเก็บ การอนุรักษ์ การค้นคว้า การให้บริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย เอกสารโบราณ หนังสือหายาก และการสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์


วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-14.30 น. อาจารย์และศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ จำนวน 21 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารโบราณ ศิลาจารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์


วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 49 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้ทัศนศึกษาแหล่งภูมิปัญญาที่มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนสาขาวิชาประวัติศาสตร์


วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-12.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จำนวน 5 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านเอกสารสำคัญจดหมายเหตุและห้องสมุด


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของหอสมุดแห่งชาติ รวมถึงศึกษาประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยี เครื่องมือ และสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี