ค้นหา


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-15.30 น. อาจารย์และนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อวรรณกรรมสำหรับเด็ก รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนิสิตสามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด


วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-14.00 น. บุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และเห็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบ Public Learning Space/Co-learning Space


วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30-16.30 น. อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้บริการห้องสมุด ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่จะนำมาพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในอาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 - 15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้งาน


วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.30 น. บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากร


วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ข้าราชการและนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จำนวน 56 นาย เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการทัศนศึกษาและดูงานในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร


วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันศึกษาเอกชน (อพส.) จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการเอกสารโบราณ หนังสือตัวเขียนและจารึก และบริการคลังสารสนเทศดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และนำมาบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-10.30 น. คณะครูและนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้


วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ Digital Collection งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ(การจัดกิจกรรม) งานบริการ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 24 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ อาจารย์จำนวน 5 คน ยังได้เข้าพบนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรกับหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย


วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 16 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การค้นคืน และการบริการสารสนเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการด้านสารสนเทศ


วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 23 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะในประวัติศาสตร์ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ที่รวบรวมไว้ในหนังสือ บทความและวารสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน


วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายจากแหล่งสารสนเทศ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ทีได้รับมาบูรณาการกับการเรียน


วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 12.45-14.45 น. ข้าราชการและนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร จำนวน 49 นาย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน ผ่านการทัศนศึกษาและดูงาน


วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนิสิต รายวิชา กรส312 การจัดการแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศสังคมศึกษา และราชวิชา กรส323 การจัดการเรึยนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการชั้นเรียน รวมไปถึงฝึกปฏิบัติการออกแบบและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกและสารสนเทศสังคมศึกษา


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี