ข้อมูลหอสมุดแห่งชาติ

for w3c
ภาพตัวอย่าง

NLT Smart Library

                Smart Library เป็นห้องสมุดไร้หนังสือของหอสมุดแห่งชาติ เน้นการให้บริการการอ่านด้วยเทคโนโลยีผ่านทางออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหอสมุดแห่งชาติเพื่อใช้บริการดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติผ่านทาง Smartphone หรือ Tablet   บริการของ NLT Smart Library           ♦ บริการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติที่มีมากกว่า 2,000,000 รายการ ผ่านระบบ Single Search ทาง www.nlt.go.th             ♦ NLT Library แอปพลิเคชันของหอสมุดแห่งชาติ ที่สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติ (ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ Single Search ฐานข้อมูลห้องสมุดดิจิทัล D-Library) หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งรองรับการใช้งานทั้งระบบ Android IOS และทางเว็บไซต์           ♦ ห้องสมุดดิจิทัลหอสมุดแห่งชาติ (D-Library) บริการทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็มมากกว่า 17,000 รายการ โดยแบ่งเป็น 14 คอลเล็คชัน เช่น หนังสือหายาก หนังสือพิมพ์เก่า เอกสารโบราณ หนังสือท้องถิ่น ภาพถ่ายเก่า หนังสือองค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น โดยสามารถสืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านทาง http://164.115.27.97/digital/             ♦ หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์กว่า 1,000 รายการ โดยสามารถสืบค้นและอ่านได้ผ่านทาง mobile.nlt.go.th             ♦ ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บริการขอเลข ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th/ นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นหนังสือและวารสารที่มีการขอเลข ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้อีกด้วย สืบค้นข้อมูลวารสารทั่วโลก ผ่านทาง portal.issn.org           ♦ บริการนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับเต็ม (ภาษาไทย) โดยมีหนังสือพิมพ์ 7 ชื่อเรื่องและนิตยสาร 11 ชื่อเรื่อง โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://elibrary-nlt.hibrary.me/           ♦ บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งรวบรวมบทความ ข่าว จากนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ (ภาษาอังกฤษ) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อาทิ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เอกสารหายาก และฐานข้อมูลวรรณกรรม โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://go.gale.com/ps/start.do?p=GPS&u=thnlt           ♦ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือใหม่ที่หอสมุดแห่งชาติจัดหาไว้เพื่อบริการผู้ใช้ โดยมีจำนวนหนังสือมากกว่า 2,700 ชื่อเรื่อง โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt             ♦ QR Code Station เป็นการดาวน์โหลดหนังสือที่น่าสนใจ รวมถึงข้อมูลคู่มือและวิธีการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง QR Code ใน NLT Smart Library                      ♦ Co-Working Space พื้นที่สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำการบ้าน ทำงาน อ่านหนังสือ ประชุมกลุ่ม เป็นต้น   บริการพิเศษของ NLT Smart Library           ♦ The Reader "เธอคือนักอ่าน" เป็นโครงการที่หอสมุดแห่งชาติคัดเลือกหนังสือดี น่าอ่าน หลากหลายเรื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถยืมไปอ่านที่บ้านได้ โดยสามารถยืมได้คนละ 1 เล่มในระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยืมหนังสือได้ 2 ช่องทาง คือ           1) เลือกและยืมหนังสือด้วยตนเองที่ NLT Smart Library           2) เลือกและยืมผ่านลิงก์ https://forms.gle/ubbS7tccTC9HLJUs5 โดยหอสมุดแห่งชาติจะจัดส่งหนังสือให้ถึงบ้านทางไปรษณีย์    เปิดให้บริการ           ♦ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.30 น. – 18.30 น.           ♦ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 17.00 นปิดให้บริการ    ♦ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี  

ภาพตัวอย่าง

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

        หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ เป็นหอสมุดแห่งชาติสาขาสี่มุมเมืองสาขาแรก ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ  กรมศิลปากร ตั้งอยู่บนถนนหลวงพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง ใกล้สถานีรถไฟ หัวตะเข้ ติดโรงเรียนพรตพิทยพยัต วิทยาลัยช่างศิลป์ และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ความเป็นมา คณะกรรมการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร มีมติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่จะสร้างหอสมุดแห่งชาติสี่มุมเมืองบนพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึงอันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรและขยายโอกาสให้ประชาชนในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครได้มีสถานศึกษาค้นคว้าอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องมุ่งไปใช้บริการเพียงแห่งเดียวที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยผ่อนคลายความคับคั่งของการจราจรในกรุงเทพมหานครและเพิ่มแหล่งข้อมูลสำคัญที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของประเทศไทยให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ และในปี ๒๕๓๙ จึงเริ่มตำเนินโครงการแห่งแรก ณ บริเวณพื้นที่เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นมุมเมืองด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร หลังจากก่อสร้างเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ “หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ที่ป้ายชื่ออาคาร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๐ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒         หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๕ ไร่ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ ๓ ชั้น มีอาคารจำลองหอไตรกลางน้ำเชื่อมต่อกันอีก ๑ หลัง ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท นอกจากนี้สถานที่ยังมีความสงบร่มเย็นจากสวนไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ปราศจากมลภาวะ เป็นสถานที่พักผ่อนและศึกษาหาความรู้สำหรับชีวิตคนกรุงที่ไม่มีเวลาไปพักผ่อนไกลๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย   เวลาบริการ       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   การเดินทาง       รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟหัวตะเข้          ♦ สายตะวันออก จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)          ♦ สายชานเมือง (รังสิต-หัวตะเข้)         รถโดยสารประจำทาง ลงที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง          ♦ สาย ๑๐๑๓ ต้นทางซอยสุขุมวิท ๗๗ (อ่อนนุช)- หัวตะเข้          ♦ สาย ๑๔๓ ต้นทางศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์-หัวตะเข้          ♦ สาย ๕๑๗ สวนจตุจักร – หัวตะเข้         รถตู้ ลงที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง          ♦ เดอะมอลล์ (บางกะปิ) – ลาดกระบัง          ♦ สวนจตุจักร – ลาดกระบัง          ♦ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ลาดกระบัง          ♦ เดอะมอลล์ (งามวงศ์วาน) – ลาดกระบัง          ♦ มีนบุรี – ลาดกระบัง                                       

ภาพตัวอย่าง

ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร

  ประวัติ       ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๓ รอบ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์ต้นฉบับเพลงไทย และเพลงสากล ไว้เป็นมรดกสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการดนตรี อันจะอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและเยาวชนของชาติ ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธิเปิดอาคารห้องสมุดดนตรี “ทูลกระหม่อมสิรินธร” ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๗   วัตถุประสงค์        ♦ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลวโรกาสที่ทรงพระเจริญพระชันษา ครบ ๓ รอบ          ♦ เพื่ออนุรักษ์เพลงไทย ไทยสากล ลูกทุ่ง และเพลงพื้นเมือง ไว้เป็นสมบัติของชาติ          ♦ เพื่ออนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและส่งเสริมพัฒนาการด้านดนตรีให้สืบทอดถึงปัจจุบัน          ♦ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลวิชาการดนตรีสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า วิจัย ดนตรีไทย ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง และเพลงพื้นเมือง แผ่นเสียง วีดิทัศน์ และสื่อเสียงประเภทอื่น ๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล          ♦ เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับองค์กรและสมาคม ทังภาครัฐบาล และภาคเอกชน          ♦ ส่งเสริมให้ประชาชน รัก สนใจ เห็นคุณค่า และนิยมเพลงไทย          ♦ เผยแพร่กิจกรรมดนตรีไทย ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง และเพลงพื้นเมืองให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกิดความซาบซึ้งในดนตรี          ♦ เพื่อเป็นแหล่งผลิตข้อมูลวิชาการทางดนตรีหร้อมที่จะเผยแพร่ และเชื่อมโยงกับห้องสมุดดนตรีแหล่งอื่น ๆ ที่มีและจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต   ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร จัดแบ่งห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร ดังนี้       ชั้นที่ ๑ ห้องท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ - ปัจจุบันรอการปรับปรุงพื้นที่ เป็นห้องจัดแสดง รวบรวมประวัติและผลงาน ของครูเพลง นอกจากนี้ยังจัดแสดงเปียโนจุฑาธุช เป็นเปียโน ๒ หน้า มีหลังเดียวในประเทศไทย         ชั้นที่ ๒ ให้บริการ ๓ ส่วน(เดิมกั้นห้อง)แบ่งเป็น ห้องมนตรีตราโมท ห้องพระเจนดุริยางค์ ห้องสมุดดนตรีทูนกระหม่อมบริพัตร ปัจจุบันได้ปรับปรุงห้องเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันเป็นส่วนต่าง ๆ บริการ ดังนี้          ♦ ให้บริการหนังสือ (เดิมเป็นห้องมนตรี ตราโมท) วารสาร รูปภาพ และโน้ตเพลง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ          ♦ ให้บริการโน้ตเพลง (เดิมเป็นห้องพระเจนดุริยางค์)                ♦ ให้บริการสื่อโสตทัศน์ และระบบสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ (เดิมเป็นห้องสมุดดนตรีทูนกระหม่อมบริพัตร)      ชั้นที่ ๓          ♦ ห้องพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ประวัติและผลงานต่าง ๆ ได้รับการนำเข้าข้อมูลเป็นดิจิตอล สามารถสืบค้นได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ห้องบริการสืบค้น(ปัจจุบันเป็นห้องรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่)          ♦ ห้องทูลกระหม่อมสิรินธร ปัจจุบันรอการปรับปรุงพื้นที่ โดยย้ายสื่อโสตทัศน์ เช่น แผ่นเสียง เทปรีล โน้ตเพลงต้นฉบับ ไปจัดเก็บที่ห้องอนุรักษ์แผ่นเสียง ชั้น ๔ อาคาร ๒          ♦ ห้องปฎิบัติการ เป็นห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานถ่ายทำวีดิทัศน์ บันทึกสียงและทำสำเนาแปลงถ่ายโอนข้อมูลสื่อโสตทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล

ภาพตัวอย่าง

หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

        เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ คณะนักดนตรีวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ขึ้น โดยได้รับเงินสนับสนุนจากนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดิ ผู้สำนึกในพระปรีชาสามารถทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทูลเกล้าฯ  ถวายเป็นเงิน ๑๕ ล้านบาท โดยก่อสร้างอาคารต่อเชือมกับอาคารห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ขยายออกไปทางทิศตะวันตก เป็นอาคาร ๓ ชั้น ชั้นล่างโล่งให้รถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้ ชั้น ๒ เป็นห้องบริการศึกษาค้นคว้าเพลงพระราชพิพนธ์และพระราชกรณียกิจด้านดนตรี ตลอดจนรวบรวมแผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี วีดีทัศน์ รวมทั้งสื่อโสตฯ อื่น ๆ และโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ส่วนชั้น ๓ เป็นห้องจัดแสดงและบรรเลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธเปิด “หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๐ วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง        ♦ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙          ♦ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบ ทั้งในลักษณะของสื่อโสตทัศน์ หนังสือ เอกสาร และโน้ตเพลง          ♦ เพื่อเผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์          ♦ เพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้าวิชาการทางด้านดนตรีและให้ความสุขความบันเทิง แก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับชั้น   สื่อที่ให้บริการ       หนังสือ เอกสาร รูปภาพ และโน้ตเพลง แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี วีดิทัศน์ และแผ่นเสียง   การจัดแบ่งห้องต่าง ๆ ภายในหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙        ♦ ชั้น ๑ ส่วนเชื่อมต่ออาคารห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร และโถงบันไดทางขึ้น          ♦ ชั้น ๒ ห้องศูนย์ศึกษาการดนตรี จัดแสดงศีรษะครูนาฏศิลป์และดนตรี (พระพิฆเนศร์พระพิราพ และพ่อครูฤษี) จัดแสดงกระบอกเสียง แผ่นเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียงหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์ โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์(ลายพระหัตถ์)โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์จัดพิมพ์ครั้งแรก                ♦ ชั้น ๓ ห้องจัดแสดงเดิม สำหรับจัดประชุมกลุ่มย่อม จัดเลี้ยงสำหรับการจัดแสดงดนตรี   หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อาคาร ๒       ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติเป็นอาคาร ๕ ชั้น เพื่อขยายการให้บริการของหอสมุดดนตรี ในการกรมศิลปากรได้จัดส่วนด้านขวาของตัวอาคารทั้ง ๕ ชั้น เป็นส่วนของการให้บริการของหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙   การจัดแบ่งห้องต่าง ๆ ภายในหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อาคาร ๒       ทางเข้าหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙          ♦ ห้องเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จัดแสดงนิทรรศการเพลงพระราชนิพนธ์ และในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์              ♦ ชั้น ๑ ห้องบริการเพลงพระราชนิพนธ์ ให้บริการศึกษาค้นคว้าเพลงพระราชนิพนธ์ พระราช-กรณียกิจด้านดนตรี โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์และบริการสืบค้นด้วยระบคอมพิวเตอร์              ♦ ชั้น ๒ ห้องจัดแสดงดนตรี                                                                                                            ♦ ชั้น ๓ ห้องควบคุมเสียง ควบคุมระบบไฟฟ้า          ♦ ชั้น ๔ ห้องอนุรักษ์แผ่นเสียง          ♦ ชั้น ๕ มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ภาพตัวอย่าง

หอสมุดดำรงราชานุภาพ

        หอสมุดดำรงราชานุภาพเป็นห้องสมุดอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีพระองค์แรกของประเทศไทย ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2505 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก         หอสมุดดำรงราชานุภาพ เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งรวมอยู่ในกองวรรณคดี กรมศิลปากร ตั้งอยู่ตรงที่ว่างระหว่างหอพระสมุดวชิรญาณ ตึกถาวรวัตถุ)กับวัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษดิ์ เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว มีเนื้อที่ประมาณ 168 ตารางวา         หอสมุดดำรงราชานุภาพเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2490 ซึ่งตรงกับ วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในขณะนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมศิลปากรใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2495 กองวรรณคดีเปลี่ยนชื่อเป็น กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ หอสมุดดำรงราชานุภาพมีฐานะเป็นแผนกหนึ่งของกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์         ครั้นถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2504 มีการแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรใหม่อีกครั้ง โดยแยกหอสมุดวชิราวุธ หอสมุดวชิรญาณ และหอสมุดดำรงราชานุภาพ ออกจากกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ ไปตั้งเป็นหอสมุดแห่งชาติ และแบ่งเป็น 3 แผนก คือ แผนกหอสมุด แผนกหนังสือตัวพิมพ์ และแผนกหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดดำรงราชานุภาพ รวมอยู่ในแผนกหอสมุดตั้งแต่นั้นมา         ปัจจุบันหอสมุดดำรงราชานุภาพเป็นอาคาร 3 ชั้น ทรงยุโรป ตั้งอยู้บริเวณวังวรดิส เป็นห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือหายากซึ่งพระองค์ทรงสะสมไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประมาณ 7,000 เล่ม เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิสกุล ซึ่งเป็นทายาทองค์หนึ่งได้รับมรดกส่วนที่เป็นหนังสือทั้งหมด รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ ตลอดจนภาพถ่ายส่วนพระองค์ และได้ประทานให้เป็นสมบัติของชาติ โดยขอให้กรมศิลปากรจัดตั้งเป็นห้องสมุดเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาให้คงอยู่คู่ประเทศชาติต่อไป หอสมุดดำรงราชานุภาพที่ตั้ง : 182 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ติดต่อ : โทร. 0-2282-9110 ,0-2241-7577 ,0-2281-2133 โทรสาร. 0-2282-9100 เปิดบริการ :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ปิดบริการ  :  วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของทางรชการ

ภาพตัวอย่าง

หอวชิราวุธานุสรณ์

        ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้ริเริ่มก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ขึ้นเพื่อฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 มกราคม 2524 และเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับ ลายพระราชหัตถ์ พระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจต้องการศึกษาม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้ริเริ่มก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ขึ้นเพื่อฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 มกราคม 2524 และเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับ ลายพระราชหัตถ์ พระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจต้องการศึกษา         หอวชิราวุธานุสรณ์ตั้งอยู่บริเวณภายในรั้วหอสมุดแห่งชาติ เป็นลักษณะอาคารทรงไทย 4 ชั้น และได้ปรับปรุงภายในเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันมีพื้นที่ใช้สอยดังนี้         ♦ ชั้นที่ 1 ห้องโถงสำหรับจัดนิทรรศการ ห้องประชุมศรีอยุธยา และสำนักงานมูลนิธิฯ รัชกาลที่ 6       ♦ ชั้นที่ 2 ห้องสมุดรามจิตติ ห้องประชุมขนาดเล็ก และสำนักงานมูลนิธิฯ รัชกาลที่ 2       ♦ ชั้นที่ 3 พระบรมราชะประทรรศนีย์ สถานธีรนิทรรศน์        ♦ ชั้นที่ 4 อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อจัดทำเป็นนิทรรศการถาวร         ห้องสมุดภายในของหอวชิราวุธานุสรณ์ มีชื่อห้องว่าห้องสมุดรามจิตติ ซึ่งตั้งมาจากพระนามแฝงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือ วารสาร นิตยสารมีจำนวนมากกว่า 10,000 เล่มซึ่งได้รับมาจากกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และการบริจาค มีคอลเล็คชั่นพิเศษที่นอกเหนือจากหนังสือทั่วไป ได้แก่          ♦ คอลเล็คชั่นม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นคอลเล็คชั่นที่รวบรวมหนังสือที่ม.ล.ปิ่น มาลากุลแต่งขึ้น ให้สัญลักษณ์พิเศษคือ ติดแถบสีแดง          ♦ คอลเล็คชั่น หนังสืองานศพ ให้สัญลักษณ์พิเศษคือ ติดแถบดำจัดเรียงตามตัวอักษรชื่อผู้ตาย          ♦ สำเนาลายพระราชหัตถ์ เป็นเอกสารสำเนาพระราชนิพนธ์ต่างๆที่เป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดเรียงตามตัวอักษรชื่อหนังสือ          ♦ สำเนาบัตรนามสกุลพระราชทานของรัชกาลที่ 6 ฉบับลายพระราชหัตถ์ อันได้มาจากการบริจาคของต้นตระกูลต่างๆ จัดเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าและถ่ายเอกสารสำเนาบัตรนามสกุลพระราชทานได้ ขณะนี้มีจำนวนประมาณ 732 นามสกุล         นอกจากนี้หอวชิราวุธานุสรณ์ยังจัดกิจกรรมโครงการฯทวีปัญญา เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ โดยนำพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มาเผยแพร่ในรูปแบบการอภิปราย การเสวนา การแสดงต่างๆ เช่น การแสดงลิเกทรงเครื่อง การขับเสภา เป็นต้น มีกำหนดการจัดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง   หอวชิราวุธานุสรณ์ให้บริการการอ่านและศึกษาค้นคว้าพระราชนิพนธ์และเรื่องที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานครติดต่อ : โทร. 0-2282-3264, 0-2282-3419เวลาทำการ :  เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. ปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    for w3c
ภาพตัวอย่าง

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

  ประวัติความเป็นมา       หอสมุดแห่งชาติจังหวัด-สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (กาญจนาภิเษก) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานชื่อ พร้อมอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ติดตั้งบนอาคารหอสมุดฯ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓/๕๘๐๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๐ และมีการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ การก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๐ จำนวน ๒๑,๑๑๔,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน )         เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศและวัยมาตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน                                               การให้บริการ       หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดทรัพยากรอย่างเป็นระบบตามหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้ และจัดทำคู่มือช่วยค้นประเภทบัตรรายการ บัตรดรรชนี แฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งให้บริการนำชมแก่คณะบุคคลเพื่อแนะนำการใช้หอสมุดอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ได้จัดห้องบริการให้เป็นสัดส่วนตามประเภทของทรัพยากรและวัยของผู้ใช้บริการได้แก่          ♦ ห้องบริการหนังสือ ๑ ให้บริการหนังสือทั่วไปทุกสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล และบริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการข้อมูลสารนิเทศที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สะดวกและรวดเร็ว เช่น อินเตอร์เน็ต ซีดีรอม เป็นต้น                                                              ♦ ห้องบริการหนังสือ ๒ ให้บริการหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๙ จังหวัด หนังสือเกี่ยวกับ ร.๙ และ ร.๑๐ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ หนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร                                                     ♦ ห้องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ให้บริการหนังสือสมุดไทย คัมภีร์ใบลาน และหนังสือหายาก                                                      ♦ ห้องเด็กและเยาวชน ให้บริการหนังสืออ่านประกอบและสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือนิทาน หนังสือเสียง เกมส์ แผ่นภาพ เป็นต้น                                                             ♦ ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร ให้บริการหนังสือพิมพ์ทั่วไปทั้งฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั้งฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา วารสาร นิตยสาร จุลสาร และกฤตภาค                                                      ♦ ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ให้บริการแถบบันทึกเสียง (เทปเสียง), ซีดี แถบบันทึกภาพ (วีดิทัศน์, วีซีดี)รูปภาพ แผนที่ ฯลฯ                                                                    ที่ตั้ง : ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ติดต่อ : โทรศัพท์ 035 535-343, 035-535-244 โทรสาร 035 535-244 ต่อ 25 เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ Facebook : https://www.facebook.com/nlt.sp?fref=tsWebsite : www.finearts.go.th/suphanburilibrary Email : nlt_sp@hotmail.com

ภาพตัวอย่าง

หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

  ความเป็นมา       หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลาเป็นหอสมุดแห่งชาติในภูมิภาคแห่งที่ 5 ของโครงการจัดสร้างหอสมุดแห่งชาติในภูมิภาค โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก หรือปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มูลนิธิรัฐบุรุษฯ ได้รวบรวมเงินทุนจากผู้ร่วมถวายความจงรักภักดีเป็นจำนวนเงิน 40,100,000 บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนบาท)พร้อมจัดซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา มอบให้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ(๒๕๓๗)จัดสร้างหอสมุดแห่งชาติในภาคใต้ จังหวัดสงขลาและขอพระราชทานพระราชาอนุญาตใช้ชื่อ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2538 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัทดำรงค์ก่อสร้างวิศว จำกัด ได้รับการพิจารณาให้ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2538 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2539 ลักษณะอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องถิ่น 2 และ 3 ชั้นต่างระดับ รอบพื้นที่ภายใน 2,000 ตารางเมตร จากการออกแบบโดยคุณเกรียงไกร สัมปัชชลิต ปีงบประมาณ 2540ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์จึงได้ทำการจัดห้องบริการ โดยนำหนังสือส่วนใหญ่จากหอสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก และหนังสือที่หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางจัดส่งมาให้ส่วนหนึ่ง วันที่ 19 มีนาคม 2540 ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา แต่นั้นมา   การบริการ        ♦ บริการอ่านศึกษาค้นคว้าข้อมูล จำนวน 7 ห้องบริการ           - ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร             - ห้องบริการวิทยานิพนธ์ และเอกสารการวิจัย             - ห้องบริการเอกสารโบราณ             - ห้องบริการหนังสือวิชาการ 1             - ห้องบริการหนังสือวิชาการ 2             - ห้องบริการโสตทัศน์             - ห้องบริการหนังสือสำหรับเด็ก                                                                                                                                                                                                  ที่ตั้ง : ซอยบ้านศรัทธา ถนนน้ำกระจาย-อ่างทอง ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 ติดต่อ : โทรศัพท์: 074-300-310-1 เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 09.00 น.- 17.00 น. วันอังคาร - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศให้เป็นวันหยุดราชการFacebook : หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา Website : http://www.finearts.go.th/songkhlalibraryk/  

ภาพตัวอย่าง

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

           หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๑ และได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี                                          ปัจจุบัน หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี สังกัดสำนักศิลปากร ที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีหน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม และสงวน รักษามรดกภูมิปัญญาของชาติ รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับการอ่านศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป   ภารกิจและหน้าที่        ♦ บริหารจัดการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นคลังสิ่งพิมพ์ในภูมิภาค          ♦ ศึกษาค้นคว้าและดำเนินงานด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศโดยง่าย และใช้เป็นคู่มือในการให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรมการปฏิบัติงานห้องสมุด          ♦ เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย          ♦ ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ และดำเนินการสำรวจ รวบรวมเอกสารโบราณ และหนังสือหายาก เพื่อสงวนรักษามรดกทรัพย์สินภูมิปัญญาของคนในภูมิภาค          ♦ ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในการเผยแพร่และกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) วารสาร (ISSN) และการจัดทำบรรณานุกรมหนังสือ (CIP)          ♦ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย     บริการของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี        ♦ ห้องหนังสือทั่วไป (ห้อง ๑๐๑) ให้บริการหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือเตรียมสอบ นวนิยาย และให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือผ่านระบบคอมพิวเตอร์             ♦ ห้องเด็กและเยาวชน (ห้อง ๑๐๒) ให้บริการหนังสือการ์ตูน หนังสือนิทานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สารานุกรมเยาวชน หนังสืออาเซียน สื่อส่งเสริมทักษะ พัฒนาการและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชน          ♦ ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ (ห้อง ๑๐๓) ให้บริการวารสารทั่วไป วารสารท้องถิ่น วารสารหน่วยงานราชการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา อีกทั้งยังมีบริการ Internet และ Wifi เพื่อการศึกษาค้นคว้า และความบันเทิงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย            ♦ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ (ห้อง ๑๐๔) จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชน และเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในจังหวัดกาญจนบุรี            ♦ ห้องโสตทัศนวัสดุ (ห้อง ๒๐๑) บริการซีดีรอมมัลติมีเดีย ซีดีรอมประกอบหนังสือ วีซีดี ดีวีดี วีดิทัศน์ เทปคาสเซท บริการคอมพิวเตอร์ สำหรับเปิดอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดฉายภาพยนตร์ ภาพยนตร์สามมิติแก่ประชาชนผู้สนใจ          ♦ ห้องวิทยานิพนธ์และเอกสารโบราณ (ห้อง ๒๐๒) ให้บริการวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานวิจัย ราชกิจจานุเบกษา คำพิพากษาศาลฎีก รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร หนังสืออักษรเบลล์ รวมถึงเอกสารโบราณ อาทิคัมภีร์ใบลาน และสมุดไทย            ♦ ห้องประชุม/ห้องอเนกประสงค์ (ห้อง ๒๐๓-๒๐๔) หอสมุดฯมีห้องประชุมเล็ก (๒๐๓) สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ ๔๐ คน และห้องอเนกประสงค์ (๒๐๔) โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ ๓๐๐ คน ซึ่งใช้ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติฯ และสำหรับจัดประชุมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน          ♦ ห้องเกียรติยศ (ห้อง ๒๐๕) ให้บริการหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  รัชกาลที่ ๑๐ หนังสือเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ หนังสือกรมศิลปากร หนังสือท้องถิ่นเมืองกาญจนบุรี และหนังสือหายาก ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า     ติดต่อ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ที่ตั้ง : ๒๘๔/๙๐ ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ ติดต่อ : โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๑๓๙๒๔-๖  แฟกซ์ : ๐๓๔-๕๑๓๙๒๔ เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ : วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปิดให้บริการ วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ Website : http://www.finearts.go.th/kanchanaburilibrary Facebook: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรีE-mail: libkan@gmail.com E-mail : nl_60_kanjanaburi@finearts.go.thfor w3c
ไม่มีข้อมูล


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี