ข่าวประชาสัมพันธ์

for w3c
ภาพตัวอย่าง

โครงการเผยแพร่ความรู้ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ฯ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวขนิษฐา โชติกวณิช รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง "กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับละครร้อง" วิทยากรโดย ผศ. ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วย ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ด้วยพระปรีชาญาณนำประชาราษฎร์จากทาสสู่ไท"

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 - 16.00 น. กรมศิลปากร  โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ด้วยพระปรีชาญาณนำประชาราษฎร์จากทาสสู่ไท เป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นางรักชนก โคจรานนท์) เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) ให้การต้อนรับ วิทยากรประกอบด้วย นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ ดำเนินรายการโดยนางสาวอุดมพร เข็มเฉลิมบรรณารักษ์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับเอกสารเรื่องการเตรียมการเลิกทาสและบ่อนเบี้ยในสมัย ร.5 เอกสารเกี่ยวกับการเลิกทาสที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก รวมทั้งการใช้พรบ.เลิกทาสในหัวเมืองล้านนา

ภาพตัวอย่าง

พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์ ในการนี้นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ยังเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม 2203 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 3 การบรรยายเรื่อง "พระราชโอรสในสมเด็จพระปิยมหาราช กับการศึกษา ณ ทวีปยุโรป"

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 3 การบรรยายเรื่อง "พระราชโอรสในสมเด็จพระปิยมหาราช กับการศึกษา ณ ทวีปยุโรป" วิทยากรโดย นายไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์ นักวิชาการอิสระ โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิช รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสาตร์ ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ  นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วยfor w3c
ภาพตัวอย่าง

ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567

ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567   บุคลากรจำนวน 7 ราย ดังนี้    1. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. นางสาวบุบผา ชูชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 3. นางสาววนัสสุดา ดิษยบุตร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 4. นางอัจฉรา จารุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5. นายจุง ดิบประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 6. นายรัตนากร ศรีรอด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 7. นายสินธ์ชัย กล่อมเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   องค์กร ที่ได้ผลโหวตมากที่สุด ได้แก่    1.กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 2.กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 3.กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2203 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติดูทั้งหมด
    ไม่มีข้อมูล
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี