โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์  สุโขทัยและปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้ 1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)    2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ 3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณชำนาญการ 4. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์  คณะทำงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย  จำนวน 5 พื้นที่ ดังต่อไปนี้ 1.  วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย อักษรมอญ  อักษรขอม และอักษรไทย ภาษามอญ ไทย และบาลี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - คัมภีร์ใบลาน จำนวน  223 รายการ ลงทะเบียนได้ 23 เลขที่ จัดมัดได้  16 มัด - หนังสือสมุดไทย จำนวน  27 รายการ อ่านวิเคราะห์หมวดหมู่ได้ 5 หมวด คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระมงคลปวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด และมอบหมายให้พระกฤษกร เขมงฺกรปญฺโญ มาอำนวยความสะดวก  ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 และขอขอบคุณ นาวาเอกหญิง อัจฉรียา มินวงษ์ ประจำกรมเสมียนตรา ผู้ประสานงานและมาช่วยงานการอนุรักษ์เบื้องต้น 2. วัดดอยแก้ว ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภท จารึก และหนังสือสมุดไทย อักษรไทย อักษรขอม ภาษาไทย และบาลี   มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - จารึก จำนวน 1 รายการ - หนังสือสมุดไทย  จำนวน 2 รายการ อ่านวิเคราะห์หมวดหมู่ได้ 1 หมวด คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระพลวัฒน์ พลวฒฺฑโน เจ้าอาวาสวัดดอยแก้ว อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด และขอขอบคุณคณะของนางวิไลพร ม่วงโมด กำนันตำบลแสนตอ ที่คอยอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 คณะทำงานขอขอบคุณ นางสาวสุกัญญา พงศ์เจริญศิริกุล ภัณฑารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัย ผู้ติดต่อประสานงานกับวัดดอยแก้ว  3. วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง ครั้งที่ 7)  ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย  อักษรไทย ภาษาไทย และบาลี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - คัมภีร์ใบลาน จำนวน  256 รายการ ลงทะเบียนได้ 30 เลขที่ จัดมัดได้  11 มัด - หนังสือสมุดไทย  จำนวน 5 รายการ อ่านวิเคราะห์หมวดหมู่ได้ 4 หมวด - จารึก  จำนวน 2 รายการ อักษรไทย และอักษรธรรมล้านนา คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์สมิง  คุณธมฺมโม  เจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2567 และขอขอบคุณนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน เพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ 4. วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตำบลผาจุก อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภท จารึก อักษรไทย ภาษาไทย จำนวน 2 รายการ คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระธงชัย ธมฺมธโร  เจ้าอาวาสวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด และขอขอบคุณนายอนุสรณ์-นางเยาวลักษณ์ ผลสวัสดิ์ ที่อำนวยความสะดวกขณะปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567  5. วัดใหญ่ท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ถวายคำอ่านจารึกที่จารึกระฆังสัมฤทธิ์ จำนวน 1 รายการ    เนื่องด้วยท่านพระครูปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ติดกิจนิมนต์จึงได้ถวายแก่พระลูกวัดแทน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567  การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร วัดดอยแก้ว  วัดม่อนปรางค์ วัดใหญ่ท่าเสา และวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก และผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2567 เรื่อง "ประติมากรรมนูนสูง"

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติจัด กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2567 เรื่อง "ประติมากรรมนูนสูง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2567 โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวาณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการประดิษฐ์และตกแต่งรูปนูนสูง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 73 คน

ภาพตัวอย่าง

บรรณารักษ์จากประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. Ms. Rachel D'Arcy, Brimbank Libraries และ Ms. Jessica Anderson, Cobram Library รัฐวิกทอเรีย เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดในประเทศออสเตรเลียตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด และบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาพตัวอย่าง

กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม : การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรกมีการพิมพ์  เป็นกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม วิทยากรโดย  •นางอัจฉรา จารุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  •นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  •นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ •ดำเนินรายการโดย นางสาวอุดมพร เข็มเฉลิม บรรณารักษ์ชำนาญการ  ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความรู้จากชุดเอกสารกลุ่มแรกๆ ที่จัดพิมพ์ในสังคมไทยตลอดจนวิวัฒนาการการพิมพ์ของไทย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "ดนตรีนานาสาระ" ประจำปี 2567

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16.00 น. หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรม "ดนตรีนานาสาระ" ประจำปี 2567 การแสดงดนตรี “เจื้อยแจ้วจำนรรจ์ รำพันเพลงครู” การบรรเลงและขับร้องบทเพลงจากผลงานการประพันธ์คำร้องและทำนองของศิลปินแห่งชาติ โดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ควบคุมวงโดย นายธนู รักษาราษฎร์ พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ คุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ขับร้อง-เพลงไทยสากล) ประจำปี 2562 โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ขับร้องบทเพลงโดย คุณมานิต  ธุวะเศรษฐกุล, คุณณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้, คุณโฉมวิลัย ยูฮันเงาะ, คุณถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์, คุณธนิษฐา  นิลบุตร และคุณรัฐพงศ์ ปิติชาญ ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 183 คน ณ ห้องจัดแสดงชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการอบรมอาสาบ้านหนังสือ สำนักงานเขตดุสิต

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ  อาสาสมัครบ้านหนังสือ บรรณารักษ์สถานศึกษาในพื้นที่เขตดุสิต ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต และศูนย์นันทนาการเกียกกายและสวนอ้อย เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือเบื้องต้น การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) ได้มอบหนังสือให้กับสำนักงานเขตดุสิต เพื่อนำไปจัดให้บริการในห้องสมุด และมีนายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นผู้รับมอบหนังสือ ณ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครและผู้ดูแลห้องสมุดนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดและบ้านหนังสือได้มากยิ่งขึ้น

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี สำนักหอสมุดแห่งชาติได้จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) กล่าวรายงานถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติที่มีจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติให้มีความสะอาดและสวยงาม

ภาพตัวอย่าง

การจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง หัดเขียนลายสือไทย

  วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง หัดเขียนลายสือไทย ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นางรักชนก โคจรมานนท์) เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) ให้การต้อนรับ วิทยากรประกอบด้วย นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ดร.ชญานุตม์ จินดารักษ์ นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ และนางสาวสาวิณี ขอนแก่น นักภาษาโบราณชำนาญการ กิจกรรมดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนลายสือไทยที่ใช้ในจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพร้อมลงมือปฏิบัติ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้   1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)    2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ 3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณชำนาญการ 4. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์    คณะทำงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย  จำนวน 4 พื้นที่ ดังต่อไปนี้   1.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  ได้จัดทำป้ายปะหน้าหนังสือสมุดไทย จำนวน 8 รายการ แยกประเภทได้ 6 หมวด คณะทำงานขอขอบคุณหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก นางสาวสุกัญญา พงศ์เจริญศิริกุล ภัณฑารักษ์ชำนาญการ  ที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567   2. วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง ครั้งที่ 6)  ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย ภาษาไทยและบาลี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ คัมภีร์ใบลาน จำนวน  509 รายการ ลงทะเบียนได้ 82 เลขที่ จัดมัดได้  47 มัด คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์สมิง  คุณธมฺมโม  เจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2567 และขอขอบคุณนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน เพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ   3.  วัดใหญ่ท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ ถวายบัญชีเอกสารโบราณ และอ่านตรวจสอบ แก้ไขคำอ่านจารึกที่จารึกระฆังสัมฤทธิ์ จำนวน 1 รายการ อักษรไทย ภาษาไทย คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ  พระครูปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 และขอขอบพระคุณ คุณกัมพล หฤทัยวิจิตรโชค และคุณพนิดา หฤทัยวิจิตรโชค ที่ช่วยให้ประสานและดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ จนทำงานสำเร็จ   4. วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำรวจเอกสารโบราณเบื้องต้น ตามคำสั่งการจาก นายจุง ดิบประโคน ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  คณะทำงานเดินทางสำรวจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 พบเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน ที่ขนย้ายออกมาจากหอไตรกลางน้ำ มาพักไว้ที่หน้ากุฏิ มีสภาพชำรุดแตกผูก และมีส่วนหนึ่งเก็บไว้ในตู้ภายในพระอุโบสถ ได้กราบเรียนถึงภารกิจหน้าที่ ของกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก อีกทั้งถวายคำแนะนำและแนวทางในการจัดเก็บเบื้องต้น เพื่อไม่ให้โดนน้ำฝนแด่ท่านพระครูสังฆรักษ์คิด สิริจนฺโท  เจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว  การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ วัดใหญ่ท่าเสา  และวัดหาดเสี้ยว ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก และผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป  

ภาพตัวอย่าง

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 การอภิปรายและการแสดง เรื่อง “ลงสรงทรงเครื่อง” โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่คณะวิทยากร ซึ่งได้แก่ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรมไทย ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ อาจารย์ธีวรา รัตนศึกษา อาจารย์สรพล  ถีรวงษ์ คุณสิทธิโชค สุ่มประดิษ คุณธีรพงษ์ นัยรัมย์ และคุณคุณานนต์ บุญธรรม ทั้งนี้มีข้าราชการกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "อวดของสะสม : หนังสือเก่า/ลายพระหัตถ์ ร.5 ตั้งพระนามพระธิดา กับแผนที่กรุงเทพฯ"

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง "เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม (Priceless Documents of Siam)" กิจกรรม "อวดของสะสม : หนังสือเก่า/ลายพระหัตถ์ ร.5 ตั้งพระนามพระธิดา กับแผนที่กรุงเทพฯ" ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอวดของสะสมของนายเอนก นาวิกมูล และ นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ โดยมี นางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพตัวอย่าง

ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) พร้อมผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงานที่หอสมุดแห่งชาติในฐานะที่เป็นแหล่งภูมิปัญญาสำคัญของประเทศไทย และประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับ

ภาพตัวอย่าง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2567 เรื่อง "การนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2567 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจาก นางสาวจารุวรรณ ชัยชูลี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. และ นางศิริพร คล้ำงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร รวมทั้งบรรณารักษ์และนักภาษาโบราณระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คน ให้เกียรติเป็นวิทยากร    ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บรรณารักษ์ นักภาษาโบราณ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนทุกวิชาชีพจากหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 70 คน

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจารใบลานและทำที่คั่นหนังสือ ประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เรื่อง การจารใบลานและทำที่คั่นหนังสือ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) เป็นประธาน วิทยากรประกอบด้วย นางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ดร.ชญานุตม์ จินดารักษ์ นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ และนางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ กิจกรรมดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน วิธีการจารใบลาน พร้อมลงมือปฏิบัติ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "เมนูสำรับ กับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยาม"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "เมนูสำรับ กับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยาม" โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี และมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โอกาสนี้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ที่ปรึกษากรมศิลปากร นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และข้าราชการกรมศิลปากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย   สำหรับนิทรรศการ เรื่อง "เมนูสำรับ กับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยาม" จัดแสดงหนังสือ ตำรา เอกสารโบราณ ภาพประกอบ และสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับอาหารชาววัง หรือที่เรียกอีกอย่างว่ากับข้าวเจ้านาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความประณีตและวิจิตรบรรจงแบบไทย ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี  ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี