โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการแสดงดนตรี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีระหว่างชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช โดยคีตศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมขับร้องและบรรเลงเพลง การแสดงดนตรีดังกล่าวมีผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ให้ความสนใจและร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live  ของหอสมุดแห่งชาติ จำนวนกว่า 1,500 ครั้ง สำหรับการแสดงดนตรีระหว่างเข้าชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งต่อไปจะจัดแสดงในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธุ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง “การอบรมเทคนิคการเล่านิทาน” โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ให้เด็กเกิดความสนใจที่จะอ่าน ให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลิน เกิดนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีกิจกรรมร่วมกัน มีบุคลากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคคลภายนอกจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักหอสมุดแห่งชาติ  จำนวน 50 คน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรจากหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค และบุคลภายนอกที่สนใจร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom meeting จำนวน 100 คน และมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live จำนวนกว่า 4,500 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 1 การบรรยายเรื่อง "ธรรมะพระราชา สู่การพัฒนาชีวิต" โดย พันโทสุธี สุขสากล นักจัดรายการวิทยุกองทัพบก เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสังกัดกรมศิลปากร เข้าร่วมรับฟัง ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน และมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live จำนวนกว่า 1,300 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม 5 ธันวา รวมพลังจิตอาสา พัฒนา สสช.

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ซึ่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตามพื้นที่โดยรอบอาคารหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพตัวอย่าง

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานการเขียนบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานการเขียนบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเพิ่มพูนทักษะทางด้านการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาคเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom meeting จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

ภาพตัวอย่าง

การประชุมเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฮังการีและสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการี กรุงเทพมหานคร H.E. Mr. Sipos Sandor Ph.D. - the Ambassador-Designate of Hungary to Thailand และเป็นประธานในการประชุมเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ และหารือความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฮังการี กรุงเทพมหานคร และสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ในความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์กับห้องสมุดในประเทศฮังการี ณ ห้องประชุม 2203 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องหนังสือนานาชาติ และห้องหนังสือหายาก สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และผู้บริหาร พร้อมกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร เข้าร่วมประชุม

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย”

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับ แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส., สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม., สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ธนาคารจิตอาสา, Peaceful Death และภาคีอื่นๆ จัดกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก เพื่อร่วมสนับสนุนงานรณรงค์ใช้พลังการอ่านเพื่อดูแลสุขภาวะแก่ผู้ใช้บริการ  โดยจัดนิทรรศการ เรื่อง หนังสือนิทานเรียนรู้ความสูญเสีย และปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย และเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก และนางสุพัชรี ฉันทเลิศวิทยา บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดการทำงานของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดการทำงานของสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมกับบรรยายในหัวข้อ ”ประสบการณ์การทำงานให้ประสบความสำเร็จ” โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดการทำงานของสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และโปรแกรม Zoom meeting จำนวน 100 คน

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการแสดงดนตรี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีระหว่างชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช โดยคีตศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมขับร้องและบรรเลงเพลง การแสดงดนตรีดังกล่าวมีผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ให้ความสนใจและร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live  ของหอสมุดแห่งชาติ จำนวนกว่า 2,100 ครั้ง สำหรับการแสดงดนตรีระหว่างเข้าชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งต่อไปจะจัดแสดงในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ​ "เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ"

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564​ เวลา 10.30 น สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ​ "เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ" โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี​ มีนางสาววาสนา งามดวงใจ​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน นิทรรศการ "เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของเอกสารโบราณ และส่งเสริมให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารโบราณ จัดโดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานด้านเอกสารโบราณ ส่วนที่​ 2 ภาพเก่าเล่าเรื่องการดำเนินการด้านเอกสารโบราณ ส่วนที่​ 3 ต้นฉบับเอกสารโบราณ​ ส่วนที่​ 4 อุปกรณ์และวิธีการทำสำเนาจารึก ส่วนที่​ 5 นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเอกสารโบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 6 นิทรรศการออนไลน์และข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณและภาษาโบราณที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่วนที่ 7 วิธีการซ่อมเอกสารโบราณ โดยกลุ่มงานซ่อมสงวนรักษาหนังสือ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ นิทรรศการดังกล่าว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องวชิรญาณ 2- 3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการแสดงดนตรี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีระหว่างชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช โดยคีตศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมขับร้องและบรรเลงเพลง การแสดงดนตรีดังกล่าวมีผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ให้ความสนใจและร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live  ของหอสมุดแห่งชาติ จำนวนกว่า 4,000 ครั้ง สำหรับการแสดงดนตรีระหว่างเข้าชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งต่อไปจะจัดแสดงในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการแสดงดนตรีระหว่างชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีระหว่างชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช โดยคีตศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมขับร้องและบรรเลงเพลง การแสดงดนตรีดังกล่าวมีผู้เข้าชมนิทรรศการฯให้ความสนใจ และร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ จำนวนกว่า 2,700 ครั้ง สำหรับการแสดงดนตรีระหว่างเข้าชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งต่อไปจะจัดแสดงในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ภาพตัวอย่าง

การเสวนาภายใต้โครงการ 111 ปี ปิยมหาราชรำลึก

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.​ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดการเสวนาภายใต้โครงการ 111 ปี ปิยมหาราชรำลึก เรื่อง แนวคิดในการจัดนิทรรศการพิเศษตู้ลายทอง เหรียญที่ระลึกในรัชกาลสมเด็จพระปิยมหาราช และชุดเครื่องโต๊ะ มีนายพนมบุตร จันทรโชติ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน​ และมีนางสาววาสนา​ งามดวงใจ​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ​ กล่าวรายงาน การเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่​ นายประทีป​ เพ็งตะโกอดีตอธิบดีกรมศิลปากร​ นางสาวก่องแก้ว​ วี​ระประจักษ์​ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นายยุทธนาวรากร​ แสงอร่าม​ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ​ นายอาทิตย์​ ทองอินทร์​ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องลายคราม​ ดำเนินการเสวนาโดยนางสาวบุบผา​ ชูชาติ​ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ณ​ อาคารดำรงราชานุภาพ​ ถนนหน้าพระธาตุ​ มีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวน 50 ท่าน และมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live จำนวนกว่า​ 2,000 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 10

วันที่ 18 กันยายน​ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 10 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในหัวข้อ “สุขหรรษา : DIY กระปุกออมสินจากขวดน้ำ” การสอนประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำ วัสดุเหลือใช้ เพื่อให้น้องๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ตกแต่ง และเสริมสร้างวินัยรักการออม พร้อมสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ฟังนิทานจากบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ และแนะนำหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ  กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live, Youtube Live จำนวนกว่า 600 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 9

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา ปีที่ 4 ครั้งที่ 9 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในหัวข้อ “สุขหรรษา : DIY สายคล้องหน้ากากอนามัย” โดยมีการสอนทำสายคล้องหน้ากากอนามัยจากลูกปัดหลากสีที่เด็ก ๆ สามารถออกแบบเลือกสีสันตามจินตนาการ เพื่อป้องกันหน้ากากอนามัยหล่นหาย และเป็นการดึงดูดให้เด็ก ๆ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พบปะผู้คน พร้อมแนะนำการป้องกันและดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19 ฟังนิทานจากบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ และแนะนำหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการร้อยลูกปัด ณ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live, YouTube Live จำนวนกว่า 1,000 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

การบรรยาย "มาตรฐานการกำหนดเลข ISBN ในประเทศไทย” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดบรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานการกำหนดเลข ISBN ในประเทศไทย” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสุภาณี สุขอาบใจ พร้อมทั้งนางสาวปุณณภา สุขสาคร เป็นวิทยากรการบรรยาย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักพิมพ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 70 คนสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/7vaAQBETEK/

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 8

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา" ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในกิจกรรม "สุขหรรษา : วันเข้าพรรษา" โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา การสอนทำเทียนหอมจากไขถั่วเหลือง การสอนตกแต่งเทียนเข้าพรรษาจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ริบบิ้น  เศษผ้า ดอกไม้แห้ง ก่อนนำไปถวายวัด และการเล่านิทานจากบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ พร้อมแนะนำหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการจัดตกแต่งเทียน การทำเทียน และหนังสือความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live,  YouTube Live จำนวนกว่า 1,000 ครั้งเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี