โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำรวจเอกสารโบราณ ณ จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จังหวัดลำพูน และเชียงใหม่ เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ระหว่างวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์  2563 โดยเรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา และได้รับความอนุเคราะห์ จากนางเบญจวรรณ  พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่  ติดต่อประสานงานกับทางวัดในการขออนุญาตสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก พร้อมทั้งอ่านและคัดถ่ายถอดจารึกฐานพระพุทธรูป จำนวน 3 แห่ง 140 รายการ ดังนี้   1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 13 รายการ   2. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 8 รายการ   3. วัดบ้านหลุก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 119  รายการ ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตหริภุญชัย วรมหาวิหาร ได้เมตตามอบให้พระภิกษุผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่าง

สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการ "ดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ Mr. Emilio De Miquel Calabia เอกอัครราชฑูตแห่งราชอาณาจักรสเปน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ นายประทีป เพ็งตะโก ร่วมในพิธีเปิด โดยนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวต้อนรับ อีกทั้งมีการเสวนาแนะนำหนังสือในหัวข้อ “หนังสือเล่มสำคัญที่คนไทยรอนาน 400 ปึ” โดย รศ. ดร. สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ และ ผศ. ดร. ปณิธิ หุ่นแสง นายมกุฏ อรฤดี เป็นผู้ดำเนินรายการ นิทรรศการนี้จะมีถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563

ภาพตัวอย่าง

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2563

วันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 16.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) เป็นประธานเปิดโครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "รักษ์โลก"โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวรายงาน ณ สวนหย่อมด้านหน้าอาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งภายใต้โครงการประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ แยกขยะรักษ์โลก สวยสร้างโลก และกิจกรรมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร อาทิ รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ งานช่างศิลปกรรม รู้ไหม...ใครในอดีต เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 210 คน

ภาพตัวอย่าง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยคณะทำงาน NLT SMART LIBRARY ดำเนินการจัดมุมให้บริการ "SMART LIBRARY" ณ หอสมุดแ่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม

ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 Smart Library ประกอบด้วย - บริการการอ่านออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเลต และคอมพิวเตอร์  - มุม QR Code Station รวบรวมหนังสือ วารสาร นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มากมายหลายหมวดหมู่ในรูปแบบ QR Code  - Co-working Space  - Free Wifi  - Books on boardgame เชิญใช้บริการได้ที่หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม เปิดบริการวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.  

ภาพตัวอย่าง

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 น. อธิบดีกรมศิลปากร  (นายประทีป เพ็งตะโก)  เป็นประธานในพิธืเปิดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศึกดาเดช) กล่าวรายงาน ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่องพระหันอากาศ ตอนต้องคำสาป โดยคณะลิเกกรณ์กัญจนรัตน์ มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชมทั่วไปร่วมกิจกรรม รวม 235 คน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

โครงการอบรมอักษรและภาษาโบราณ เพื่อการปริวรรต : อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดโครงการอบรมอักษรและภาษาโบราณ เพื่อการปริวรรต : อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย ณ อาคารหอสมุดดนตรี ชั้นจี (G) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายทีปวัจน์ วัชรศิริอมร ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก กล่าวรายงาน และในการจัดอบรมครั้งนี้มี นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พระภิกษุ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 30 รูป/คน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า สืบทอด และสืบสานองค์ความรู้อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอักษร-ภาษาของชาติให้แพร่หลายกว้างขวางและคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

ภาพตัวอย่าง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 65 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางด้านเอกสารโบราณ และได้ขอความอนุเคราะห์ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการ เป็นวิทยากร เรื่อง เอกสารโบราณ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาพัฒนาการของภาษาไทย และเสริมสร้างให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทางด้านเอกสารโบราณของชาติอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. นักศึกษา หมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 53 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ และได้ขอความอนุเคราะห์ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการ เป็นวิทยากร เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากเอกสารลายลักษณ์ชั้นปฐมภูมิ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาประวัติศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางด้านเอกสารโบราณอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ณ วัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร วันที่ 25-28 มกราคม 2563 โดย ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ รวมทั้งสิ้น 2,476 รายการ ดังนี้   1. คัมภีร์ใบลาน อักษรขอมและอักษรธรรมอีสาน จำนวน 212 มัด 216 เลขที่ 2,474 รายการ   2. หนังสือสมุดไทยที่บันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา และอักษรขอมไทย ภาษาบาลี เป็นบทสวดมนต์ หมวดธรรมคดี จำนวน 2 รายการ   ทั้งนี้ พระครูฉันทกิจโกศล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ ได้ให้ข้อมูลว่า ในปี พ.ศ. 2544 ได้ร่วมกับพระภิกษุในจังหวัดยโสธร จารคัมภีร์ใบลาน เรื่อง พระมหาเวสสันดรชาดก ขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ในการจัดงาน "บุญผะเหวด" ของวัดศรีธาตุ อนึ่ง คำว่า "บุญผะเหวด" เป็นสําเนียงชาวอีสานที่มาจากคําว่า "บุญพระเวส" หรือเรียกว่า "บุญเดือนสี่" เป็นประเพณีตามคติความเชื่อของชาวอีสานว่า หากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์จบภายในวันเดียว จะได้รับอานิสงส์อันจะบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุข และในปี 2563 วัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรกำหนดจัดงานบุญผะเหวด วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้น คณะทำงานจึงคัดเลือกคัมภีร์ใบลาน เรื่อง พระเวสสันดรชาดก ไว้ให้ทางวัดศรีธาตุ เพื่อใช้ในการจัดงาน "บุญผะเหวด" ในช่วงเดือนสี่ของทุก ๆ ปีต่อไป

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดยโสธร

วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดยโสธร ณ วัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 2563 เพื่อสำรวจ ดูแลรักษา และสืบสานอักษรและภาษาโบราณที่บันทึกไว้ ในเอกสารโบราณมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จากการสำรวจในวันนี้ พบเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน บันทึกด้วยอักษรขอมและอักษรธรรมอีสาน ประมาณ 2,000 รายการ และจะดำเนินการดูแลรักษา จัดทำทะเบียนตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2563 ต่อไป ทั้งนี้ พระครูฉันทกิจโกศล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ ได้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่าง

หอสมุดแห่งชาติจัดเสวนาและนิทรรศการ ชุมนุมนิทานไทย ประจำปี 2563

วันที่ 23 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) เป็นประธานเปิดนิทรรศการและการเสวนาในโครงการ ชุมนุมนิทานไทย ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวรายงาน ณ ห้องวชิรญาณ สำนักหอสมุดแห่งชาติโครงการดังกล่าวจัดแสดงหนังสือเด็กและเยาวชน ประเภทนิทาน ที่ได้รับจากนักเขียนที่มีผลงานและเห็นคุณค่าของหนังสือที่นำมามอบให้หอสมุดแห่งชาติในครั้งนี้คือ คุณตุ๊บปอง (นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป) และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสวงหาความรู้และทักษะที่สร้างสรรค์ผ่านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา คณะครู และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

ภาพตัวอย่าง

สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดการประชุมมาตรฐานงานบริการพิเศษ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ ประจำปี 2563

20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.  อธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป  เพ็งตะโก) เป็นประธานเปิดการประชุมมาตรฐานงานบริการพิเศษ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ    กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจดแจ้งการพิมพ์ การกำหนดเลข ISBN และ ISSN ทั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักพิมพ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน และวันที่ 21 มกราคม 25623 เวลา 09.00 น. เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมศิลปากรเกี่ยวกับการจดแจ้งการพิมพ์ การกำหนดเลข ISBN และ ISSNเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี