โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 โดยได้ดำเนินการ ณ พิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก วัดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28-30 มิ.ย. 2563 ดังนี้   1. ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณตามหลักวิชาการ จำนวน 76 รายการ ได้แก่      1.1 คัมภีร์ใบลาน อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร จำนวน 11 รายการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ จำนวน 8 รายการ      1.2 หนังสือสมุดไทยที่บันทึกด้วยอักษรขอมและอักษรไทย จำนวน 65 รายการ ส่วนใหญ่เป็นตำราเวชศาสตร์ จำนวน 35 รายการ   2. นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาเอกสารโบราณ จำนวน 3 ราย   นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการทำความสะอาด ดูแลรักษา และจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน อักษรไทย เส้นพิมพ์ จำนวน 820 รายการ   ทั้งนี้ พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว ได้เมตตามอบให้พระภิกษุลูกวัดอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่าง

อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2563 "234 ปี สุนทรภู่กวี 4 แผ่นดิน"

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2563 "234 ปี สุนทรภู่กวี 4 แผ่นดิน" โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวได้มีการจัดแสดงเอกสารโบราณ หนังสือหายาก ภาพถ่าย และสื่อดิจิทัล ที่เกี่ยวเนื่องกับสุนทรภู่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวัน - เวลาเปิดบริการของหอสมุดแห่งชาติ ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าวแล้ว เวลา 10.00-11.00 น. หอสมุดแห่งชาติ ยังได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมเสวนาประกอบการจัดนิทรรศการฯ ในหัวข้อ "คุยเฟื่องเรื่องสักวา" โดยคณะวิทยากรจากสโมสรสยามวรรณศิลป์ และสถาบันกวีนิพนธ์ไทย โดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้มอบของที่ระลึก    

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการสำรวจเอกสารโบราณ โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี สำรวจเอกสารโบราณ ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. วัดโชติทายการาม สำรวจพบเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลาน จำนวน 6 ตู้พระธรรม ประมาณ 2,000 รายการ และประเภทหนังสือสมุดไทยประมาณ 300 รายการ ซึ่งมีหนังสือสมุดภาพพระมาลัย จำนวน 4 รายการ จึงได้ทำความสะอาดเบื้องต้น และอักษรที่ใช้บันทึกในเอกสารโบราณ ได้แก่ อักษรขอม อักษรไทย และอักษรมอญ 2. วัดอมรญาติสมาคม สำรวจพบเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จำนวน 1 เล่ม เป็นตำราไสยศาสตร์ อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลีไทย ทั้งนี้ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการต่อไป

ภาพตัวอย่าง

ชุดปฏิบัติการร่วมการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 บก. น. 1 ดำเนินการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ชุดปฏิบัติการร่วมการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 บก. น. 1 ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. สามเสน และเจ้าหน้าที่ทหาร ช. พัน.1 พล.1 รอ. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ภายหลังการตรวจของชุดปฏิบัติการฯ พบว่า หอสมุดแห่งชาติผ่านเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในระดับดีมาก

ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

วันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม  2563 โดยเรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา และได้รับความอนุเคราะห์ จากนางเบญจวรรณ  พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่  ติดต่อประสานงานกับทางวัดในการขออนุญาตสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดศรีล้อมวัดพระธาตุเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการสำรวจและทำแผนผังตำแหน่งจารึกที่ซี่รั้วเหล็กล้อมรอบพระธาตุลำปางหลวง เพื่อจัดเตรียมทำแผนการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนจารึกในครั้งต่อไป

ภาพตัวอย่าง

โครงการดนตรีนานาสาระ ปี 2563 ครั้งที่ 1 การแสดงดนตรี "บทเพลงของพ่อจากลูกของแผ่นดิน" โดยหรั่ง ร็อคเคสตร้า

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2563 เวลา​ 13.00-16.30​ น. นายพนมบุตร​ จันทรโชติ​ รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 การแสดงดนตรี​ “บทเพลงของพ่อจากลูกของแผ่นดิน” โดย​หรั่ง​ ร็อคเคสตร้า​ ร่วมกับเยาวชนอาสาฯ​ โดยมีนางสุภาณี​ สุขอาบใจ​ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด​ กล่าวรายงาน​ ทั้งนี้มีนักเรียน​ นักศึกษา​ และประชาชนทั่วไป​ เข้าร่วมชมการแสดง​ ประมาณ​ 150​ คน ณ​ ห้องจัดแสดง​ ชั้น 2​ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อนสิรินธร​ สำนักหอสมุด​แห่งชาติ​ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการตรวจวัดไข้และแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโควิด19 แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี