โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ให้ความอนุเคราะห์นักภาษาโบราณ ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ให้ความอนุเคราะห์นักภาษาโบราณ ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร โดยได้ดำเนินการ ณ วัดม่อนปรางค์ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ในการดำเนินงานครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรมศิลปากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน" และพระภิกษุของวัดม่อนปรางค์ ได้ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาคัมภีร์ใบลาน จำนวน 67 มัด 120 เลขที่ 736 รายการ ดังนี้ 1. คัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร จำนวน 11 มัด 19 เลขที่ 155 รายการ  2. คัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา เส้นจาร จำนวน 56 มัด 101 เลขที่ 581 รายการ นอกจากนี้ ยังมีคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน และอักษรไทยน้อย ที่ต้องดำเนินการลงทะเบียนและจัดเก็บต่อไปอีกประมาณ 1,000 รายการ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 3 ครั้งที่ 6

วันที่ 18 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2563 เวลา​10.00-12.00 น.​ สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน "Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา" ในหัวข้อ นิทานครูชีวัน​ ตัวเลขหลากมิติ​แผ่นพับฝึกทักษะ โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ครูชีวัน วิสาสะ​ ณ​ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน​ ชั้น​ 2  อาคาร​ 1 มีนักเรียนจากโรงเรียนพิมานวิทย์เป็นตัวแทน​เข้่าร่วมกิจกรรม​ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ปรับรูปแบบเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางต่างๆ​ ให้ผู้ปกครองและเด็กๆ รับชมและร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆ​ กันได้จากที่บ้าน​

ภาพตัวอย่าง

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบของที่ระลึกจากชมรมพระเจนดุริยางค์วิชาการ

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.15 น. นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบของที่ระลึกจากชมรมพระเจนดุริยางค์วิชาการ ซึ่งจัดกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันเกิดพระเจนดุริยางค์ กิจกรรมประกอบไปด้วย การกล่าวรำลึกพระคุณของพระเจนดุริยางค์ การวางช่อดอกไม้ การแสดงดนตรีวงเครื่องสายสากลในผลงานของท่านเพื่อเผยแพร่สาธารณชนได้ทราบถึงคุณูปการของท่านในฐานะผู้วางรากฐานการศึกษาดนตรีสากลในประเทศไทย ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครสวรรค์และลพบุรี

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี โดยมีระยะเวลาดำเนินการตลอดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563   โดยล่าสุดนั้น ได้ดำเนินการ ณ พิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 2563 ดังนี้   1. ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร จำนวน 13 มัด 18 เลขที่ 151 รายการ และคัมภีร์ใบลานที่สำรวจพบที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด เรื่อง พระปาติโมกข์ จารด้วยอักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2291 ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ   นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการทำความสะอาด ดูแลรักษา และจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน เส้นพิมพ์ อักษรไทย ภาษาบาลี-ไทย จำนวน 392 รายการ   2. ผู้ดูแลพิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาเอกสารโบราณ จำนวน 4 ราย และได้รับความเมตตาจากพระครูวิลาสพัฒนคุณ ที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลคณะทำงานเป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่าง

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 โดยได้ดำเนินการ ณ พิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก วัดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28-30 มิ.ย. 2563 ดังนี้   1. ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณตามหลักวิชาการ จำนวน 76 รายการ ได้แก่      1.1 คัมภีร์ใบลาน อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร จำนวน 11 รายการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ จำนวน 8 รายการ      1.2 หนังสือสมุดไทยที่บันทึกด้วยอักษรขอมและอักษรไทย จำนวน 65 รายการ ส่วนใหญ่เป็นตำราเวชศาสตร์ จำนวน 35 รายการ   2. นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาเอกสารโบราณ จำนวน 3 ราย   นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการทำความสะอาด ดูแลรักษา และจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน อักษรไทย เส้นพิมพ์ จำนวน 820 รายการ   ทั้งนี้ พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว ได้เมตตามอบให้พระภิกษุลูกวัดอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่าง

อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2563 "234 ปี สุนทรภู่กวี 4 แผ่นดิน"

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2563 "234 ปี สุนทรภู่กวี 4 แผ่นดิน" โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวได้มีการจัดแสดงเอกสารโบราณ หนังสือหายาก ภาพถ่าย และสื่อดิจิทัล ที่เกี่ยวเนื่องกับสุนทรภู่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวัน - เวลาเปิดบริการของหอสมุดแห่งชาติ ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าวแล้ว เวลา 10.00-11.00 น. หอสมุดแห่งชาติ ยังได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมเสวนาประกอบการจัดนิทรรศการฯ ในหัวข้อ "คุยเฟื่องเรื่องสักวา" โดยคณะวิทยากรจากสโมสรสยามวรรณศิลป์ และสถาบันกวีนิพนธ์ไทย โดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้มอบของที่ระลึก    

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการสำรวจเอกสารโบราณ โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี สำรวจเอกสารโบราณ ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. วัดโชติทายการาม สำรวจพบเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลาน จำนวน 6 ตู้พระธรรม ประมาณ 2,000 รายการ และประเภทหนังสือสมุดไทยประมาณ 300 รายการ ซึ่งมีหนังสือสมุดภาพพระมาลัย จำนวน 4 รายการ จึงได้ทำความสะอาดเบื้องต้น และอักษรที่ใช้บันทึกในเอกสารโบราณ ได้แก่ อักษรขอม อักษรไทย และอักษรมอญ 2. วัดอมรญาติสมาคม สำรวจพบเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จำนวน 1 เล่ม เป็นตำราไสยศาสตร์ อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลีไทย ทั้งนี้ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการต่อไป

ภาพตัวอย่าง

ชุดปฏิบัติการร่วมการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 บก. น. 1 ดำเนินการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ชุดปฏิบัติการร่วมการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 บก. น. 1 ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. สามเสน และเจ้าหน้าที่ทหาร ช. พัน.1 พล.1 รอ. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ภายหลังการตรวจของชุดปฏิบัติการฯ พบว่า หอสมุดแห่งชาติผ่านเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในระดับดีมากเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี