โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

พิธีรับมอบหนังสือจากศาสตราจารย์ เฉิน ฉังยู

วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีรับมอบหนังสือเกี่ยวกับจีนศึกษา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี จากศาสตราจารย์ เฉิน ฉังยู ที่มอบให้กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยสิ่งพิมพ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือ จำนวน ๓,๔๕๗ เล่ม แบ่งเป็น ภาษาอังกฤษ ๓๘๓ เล่ม ภาษาจีน ๓,๐๗๔ เล่ม ให้บริการ ณ ห้องหนังสือนานาชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๓ และวารสาร จำนวน ๗๒๓ ฉบับ แบ่งเป็น ภาษาอังกฤษ ๙๗ ฉบับ ภาษาจีน ๖๒๖ ฉบับ ให้บริการ ณ ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา อาคาร ๑ ชั้น ๔ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันที่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ นอกจากนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดนิทรรศการหนังสือจากศาสตราจารย์ เฉิน ฉังยู ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ สำนักสมุดแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

ภาพตัวอย่าง

การสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ ปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ได้แจ้งว่าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สำรวจพบร่องรอยคล้ายตัวอักษรบนเสาประตูท่าน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทเมืองต่ำ จำนวน 1 จุด ดังนั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงได้มอบให้ นายจุง ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ และคณะ เดินทางไปตรวจสอบ จัดทำสำเนาจารึกและสำเนาภาพถ่าย ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 โดยเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา และนักภาษาโบราณจากหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ร่วมเป็นคณะทำงาน จากการตรวจสอบรูปอักษรที่ปรากฏในจารึก พบว่าบันทึกด้วยอักษรขอมโบราณ สันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 ส่วนรายละเอียดจะดำเนินการอ่านถ่ายถอด แปล และศึกษา วิเคราะห์รูปแบบอักษร ภาษา และเนื้อหาของจารึกตามหลักวิชาการต่อไป

ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณ จาก สิรณะ หริมเทพาธิป

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน จาก สิรณะ หริมเทพาธิป จำนวน 1 รายการ โดยมี นางสาวเอมอร เชาวน์สวน นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และนายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นพยานในการรับบริจาค ซึ่งนักภาษาโบราณได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นเรื่อง สินไซ หรือสังข์ศิลป์ชัย บันทึกด้วยอักษรไทยน้อย ภาษาไทยอีสาน ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติต้องดำเนินการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการ เพื่อให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจต่อไป

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ปีที่ 3 ครั้งที่ 2

       วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้มอบของที่ระลึก ให้กับวิทยากร และร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ #หอสมุดแห่งชาติ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญศิลปินวง BetterWeather มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ "You are what you read อ่านอย่างคลั่งไคล้ ในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย" และแสดง mini concert ทั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา แฟนคลับ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 โดยเชิญนายพิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษาและวรรณกรรม จาก ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้สำรวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ จำนวน 315 รายการ ดังนี้1. คัมภีร์ใบลาน อักษรมอญ ภาษาบาลี-มอญ จำนวน 160 มัด 283 รายการ2. หนังสือสมุดไทย อักษรมอญ-ไทย ภาษามอญ -บาลี-ไทย จำนวน 32 รายการอนึ่ง เอกสารโบราณที่ดำเนินการดูแลรักษา ลงทะเบียนและจัดเก็บตามหลักวิชาการในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมมอญ ที่แต่งขึ้นโดย พระอาจารย์อะเฟาะมหาเถระ ซึ่ง อาจารย์พิศาล บุญผูกได้ให้ข้อมูลว่าพระอาจารย์อะเฟาะ เกิดราว พ.ศ.2243 และมีอายุถึงประมาณ พ.ศ.2324 อายุประมาณ 83 ปี ได้แต่งวรรณกรรมไว้มากมาย เพื่อให้การศึกษาธรรมะได้เผยแผ่อย่างกว้างขวางและสืบสานให้ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ พระครูสันตยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดคงคาราม มีเมตตามอบให้พระภิกษุสงฆ์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน

ภาพตัวอย่าง

รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ บริจาคเอกสารโบราณให้แก่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ในนามของ "ทายาทเจ้าพระยามุขมนตรี"

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จาก รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ มอบในนามของ "ทายาทเจ้าพระยามุขมนตรี" จำนวน 52 รายการ โดยมี นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานรับบริจาค จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหนังสือสมุดไทยบันทึกด้วยอักษรไทยและอักษรขอม มีสภาพชำรุด ดังนั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติต้องดำเนินการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการ เพื่อให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจต่อไป

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จ.ราชบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดราชบุรี ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 โดยเชิญ นายพิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษาและวรรณกรรม จาก ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานสำรวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อดูแลอนุรักษ์ รักษา และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านอักษรและภาษาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยจากวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จำนวน 88 รายการ จาก พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายทีปวัจน์ วัชรศิริอมร ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก เป็นผู้รับมอบ และนายพิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษาและวรรณกรรม จากศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เป็นพยานในการรับมอบ ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เอกสารโบราณที่ได้รับบริจาคนี้บันทึกด้วยอักษรมอญ อักษรขอม และอักษรไทย ทั้งนี้ เนื่องจากหนังสือสมุดไทยส่วนใหญ่มีสภาพชำรุด สำนักหอสมุดแห่งชาติต้องดำเนินการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการ และให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจต่อไป

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 1

       วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ประจำปี 2563 โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment สำนักหอสมุดแห่งชาติจะเชิญนักเขียน นักคิด ศิลปิน นักเดินทางที่มีชื่อเสียง มาร่วมพูดคุยแบ่งปันแรงบันดาลใจและประสบการณ์        โดยในปีงบประมาณ 2563 กำหนดจัดทั้งหมด 10 ครั้ง โดยในครั้งแรกนี้ ได้เชิญคุณกวีวัธน์ บุญยวง เจ้าของผลงานรวมเรื่องสั้น "Tangerine เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ" มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 150 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 "คิดดี วิถีไทย​ Kids​ for Fun"

        วันที่ 16 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น นายพนมบุตร​ จันทรโชติ​ ​รองอธิบดีกรมศิลปากร​ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน Kids Inspiration เสาร์สนุก​ สุขหรรษา​ "คิดดี วิถีไทย​ Kids​ for Fun" โดยมีนางสาวกนกอร​ ศักดาเดช​ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวรายงาน​ มีนักเรียน ครู​ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน​ ณ​ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ         สำหรับกิจกรรม "คิดดี​ วิถีไทย​ Kids​ for​ Fun" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เด็กๆได้ร่วมกันประดิษฐ์พวงมโหตร ระบายสีรูปภาพ สานกระดาษ พับดอกบัวบูชาพระ และร่วมฟังการเล่านิทานจากผู้ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานจากโครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน​ ครั้งที่ 14​ ด้วย ทั้งนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน Kids Inspiration เสาร์สนุก​ สุขหรรษา​ จะจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่​ 3​ ของแต่ละเดือน​ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปได้​โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค"

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค" โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้มีข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีประมาณ 40 คน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ        สำหรับนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค" จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ของไทย โดยได้รวบรวมและจัดแสดง เอกสารโบราณ หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ พระอุโบสถวัดไก่เตี้ย กรุงเทพฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ พระอุโบสถวัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะนักภาษาโบราณได้สำรวจ จัดทำสำเนาและถ่ายภาพจารึกบริเวณฐานทับเกษตรขององค์พระประธาน จำนวน 1 รายการ จากรูปอักษรที่ปรากฏในจารึก พบว่าเป็นอักษรไทยสุโขทัย เบื้องต้นจึงสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20       อนึ่ง คณะทำงานได้นำหนังสือแบบอักษรโบราณถวายแด่ท่านพระครูปลัดชาญชัย ชยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเอกสารโบราณ และท่านเจ้าอาวาสเมตตามอบให้นายอรัณ อ่อนจันทร์ อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณกองโบราณคดีที่แจ้งข้อมูลให้ทราบมา ณ โอกาสนี้เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี