โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "นันโทปนันทสูตรคำหลวง สู่มรดกความทรงจำระดับโลก"

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "นันโทปนันทสูตรคำหลวง สู่มรดกความทรงจำระดับโลก" การเสวนาวิชาการในครั้งนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติและคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกฯ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมจากหนังสือสมุดไทยขาว เรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง ซึ่งเป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาที่แต่งขึ้นในสมัยอยุธยา โดยได้รับความกรุณาจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพูดคุยให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 1) อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 2) รศ. ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี 3) ผศ. ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ 4) ดร.อัสนี พูลรักษ์ 5) รศ.จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ 6) นางสาวเอมอร เชาวน์สวน 7) อาจารย์พอพล สุกใส 8) ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ 9) ผศ. ดร.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว 10) ผศ. ดร.นวัต เลิศแสวงกิจ 11) อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา 12) นางสาวปฏิญญา บุญชู และ 13) อาจารย์เจษฎาพร ศรวิชัย ผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้าราชการกรมศิลปากร นักวิชาการ อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 5

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายบพิตร วิทยาวิโรจน์) กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้กับ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์  หวังสร้างบุญ วิทยากร ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566  การเสวนาเรื่อง "มหานครการอ่านแห่งชาติ" มี นายบารมี  สมาธิปัญญา นักวิชาการเผยแพร่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมครั้งนี้ มีบุคลากรกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และมีการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 5

วันที่ 9 ส.ค. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 5 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566) ในหัวข้อ แทนคำบอกรักด้วยการ์ดวันแม่  ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน สำนักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครู นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวรนาถ และโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม รวมทั้งบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 97 คน  และมีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมนี้เป็นการสอนการทำการ์ดวันแม่ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  สามารถนำไปมอบให้คุณแม่ได้ในวันแม่แห่งชาติ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ของตนเอง  รวมทั้งได้รับของที่ระลึกจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย”

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ   สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมว สัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน และยังมีความเกี่ยวข้องกับประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนไทย นำเสนอและจัดแสดง หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารโบราณ รูปภาพ ภาพถ่าย แผ่นเสียง บทเพลง และสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับแมว ผู้สนใจสามาถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ (วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี)

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "โครงการพระราชดำริป่ารักน้ำ บริษัท ดอยคำฯ : สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10" วิทยากรโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมีนางสาวเอมอร เชาวน์สวน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร พร้อมกันนี้นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ มีข้าราชการกรมศิลปากร ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ นอกจากนี้แล้วยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

สำนักหอสมุดแห่งชาติเข้าร่วมการสัมมนาโครงการความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวเอมอร เชาวน์สวน นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวม 10 คน เข้าร่วมการสัมมนาโครงการความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง เรื่อง “Building Networks on Preservation and Conservation of Literary Heritages among Lancang-Mekong Area, especially Rare Materials in Libraries” จัดโดย Department of Historical Research and National Library, Ministry of Religious Affairs and Culture, The Republic of the Union of Myanmar โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากสมาชิกพหุภาคีประเทศริมฝั่งแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขง จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทั้งเอกสารโบราณและหนังสือหายากระหว่างเครือข่ายห้องสมุดของประเทศในพื้นที่ล้านช้าง-แม่โขง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 การอภิปรายและการแสดง เรื่อง “ฉุยฉายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนางสาวเอมอร เชาวน์สวน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน การอภิปรายและการแสดงดังกล่าว ได้รับความกรุณาจากดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต สาขานาฎกรรมไทย และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตท่ารำ มีข้าราชการกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 4

วันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566) ในหัวข้อ เปิดเทอมสดใสกับพวงกุญแจสุดสวย ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวรนาถ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวมจำนวน 70 คน  นอกจากนี้ยังมีการการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการสอนการทำพวงกุญแจ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  สามารถนำไปเป็นของที่ระลึกและนำไปใช้งานได้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ผลงานของตนเอง และได้รับความรู้ในเรื่องของความมีระเบียบเรียบร้อยผ่านนิทานสำหรับเด็กอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ "รู้รักษ์ภาษาไทย ไปกับการอ่าน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2566 โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต้อนรับ และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายการ  กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปรักการอ่าน และเผยแพร่ สร้างการเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในด้านความรู้และความบันเทิง กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 1. ตะกร้าเสี่ยงทาย คำไทยไหนถูก 2.สะกดคำให้เร็วไว สะกดไทยให้ลงตัว 3. ต้นกำเนิดเกิดภาษา 4.คำไหนใช่ ลองทายดู และ 5.จับคู่สุภาษิตไทย ทั้งนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักการสังคีต หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ และหอสมุดแห่งชาติชลบุรี มาร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน  228  คน

ภาพตัวอย่าง

พิธีส่งมอบและเปิด "ห้องทวีปัญญา" ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จ.สระแก้ว

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเนาวรัตนฺ์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมพิธีส่งมอบและเปิด "ห้องทวีปัญญา" ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและประธานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นางสาวเนาวรัตนฺ์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวรายงานและนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ พานำชมผลการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด   ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ในระหว่างวันที่13-16 และ 26-28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยดำเนินจัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนช่วงชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งจัดส่งบุคลากรไปออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ คัดเลือก วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุด พร้อมนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือลงระบบห้องสมุด จำนวนทั้งสิ้น 1,099 เล่ม และจัดหนังสือที่จัดหมวดหมู่แล้วขึ้นชั้นอีกกว่า 8,000 เล่ม ทั้งนี้ยังได้ติดตั้งบริการฐานข้อมูลหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุดแก่คณะครูอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 การอภิปรายประกอบการแสดงหุ่นกระบอกไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ" โดยนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน การอภิปรายประกอบการแสดงหุ่นกระบอกไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ" ได้รับความอนุเคราะห์จากบ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีบุคลากรกรมศิลปากร ประชาชนทั่วไป คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ อีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โครงการนี้มีกำหนดการจัด 1 วัน คือวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Byeon, Hoi Kyun, Soong Eui Women’s College and IT Research Institute Chief at Futurenuri, inc. และ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ส่วนช่วงที่สองเป็นการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 11 ผลงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 120 คน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 18 คน และเข้าถึงผ่าน Facebook Live จำนวน 3,500 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 เรื่อง "เติมสีสันสานงานศิลปินโลก"

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติจัด กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 เรื่อง "เติมสีสันสานงานศิลปินโลก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2566 โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้สีและตกแต่งภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน

ภาพตัวอย่าง

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จังหวัดสระแก้ว

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่13-16 มิถุนายน 2566 การดำเนินการประกอบด้วยการจัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนช่วงชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งจัดส่งบุคลากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติไปวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ออกแบบห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด ทั้งนี้มีบุคลากรไปปฏิบัติงานตามโครงการทั้งสิ้น จำนวน 15 ราย โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 717 รายการ และจัดหนังสือที่จัดหมวดหมู่แล้วขึ้นชั้นอีกกว่า 5,000 รายการ ในโอกาสนี้ นายเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ร่วมกันรับส่งมอบงานในระยะแรก

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 4

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 ได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ในเอกสารจีน" ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ บุคลากรกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วยเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี