โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่"

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 12.45 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่" โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่" นำเสนอความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ในเมืองไทย พระราชพิธีขึ้นปีใหม่ในรัชสมัยต่าง ๆ พระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสขึ้นปีใหม่ โคลงให้พรปีใหม่ของพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงจัดแสดงบัตรส่งความสุข บัตรอวยพร ส.ค.ส. พระราชทาน และเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวของปฏิทิน สมุดบันทึก และกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่" ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ ห้องวชิรณาณ 2-3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 1

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 1 การเสวนา เรื่อง "ศุภวารดิถี ปีใหม่สุขสราญ" โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน การเสวนาดังกล่าวได้รับความกรุณาจากนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์: ภาษาและวรรณกรรม และนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมและประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นปีใหม่ แนวปฏิบัติทางศาสนาที่เกี่ยวกับการขึ้นปีใหม่ ตลอดจนเรื่องราวของคำอวยพรและบัตรอวยพรปีใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ บุคลากรกรมศิลปากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2565

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน ลำปางและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 5 ราย ดังนี้      1. นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ       2. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)      3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ       4. นางสาวปุณยวีร์ ส่งเสริม  นักภาษาโบราณปฏิบัติการ       5. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์ คณะทำงานได้ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประเภท จารึก ในพื้นที่ 4 แห่ง ดังนี้      1. วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ที่อนุญาตให้คณะทำงานเข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด โดยมีนายณัฐพงษ์ แมตสอง ภัณฑารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน         2. วัดบ้านหลุก อ.เมือง จ.ลำพูน ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอมรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหลุก อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงาน และมอบหมายให้พระทศพล นรินฺโท อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน      3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน ได้รับอนุญาตจากนายณัฐพงษ์ แมตสอง ภัณฑารักษ์ชำนาญการ  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ให้สำรวจและอ่านจารึกภายในห้องจัดแสดง โดยมอบหมายให้นายทศพร ทองคำ  ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ  อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน      4. วัดหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้รับความเมตตาจากท่านอธิการวีระยุทธ ยุทฺธวีโร เจ้าอาวาส อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน โดยมีดร.บุญสุ่ม อินกองงาม ประธานคณะกรรมการฝ่ายไวยาวัจกร   เป็นผู้ประสานงาน ให้คณะกรรมการไวยาวัจกร หมุนเวียนมาคอยอำนวยความสะดวก อาทิเช่น นายประพันธ์ ยศน้อย และนายสวัสดิ์ ปารมี เป็นต้นคณะทำงานโดยได้ดำเนินการสำรวจ บันทึกข้อมูลทะเบียน บันทึกภาพ และอ่านคัดถ่ายถอด  จำนวน 4 แห่ง  รวมทั้งหมด 160 รายการ ดังนี้      1. วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1 รายการ      2. วัดบ้านหลุก อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 11 รายการ      3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1 รายการ      4. วัดหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จำนวน 147 รายการการดำเนินการ สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ  ท่านพระครูอมรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหลุก ท่านอธิการวีระยุทธ ยุทฺธวีโร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก ท่านอธิบดีกรมศิลปากร  รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่านผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป

ภาพตัวอย่าง

หอสมุดแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวปุณณภา สุขสาคร บรรณารักษ์ชำนาญการ ผู้แทนสำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN-ROK Children’s Reading Culture Development Committee General Meeting) ซึ่งเป็นโครงการดำเนินงานภายใต้กองทุนความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK Cooperation Fund: AKCF) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมด้านการอ่าน ยกระดับการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กและเยาวชนในอาเซียน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหอสมุดแห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน สาธารณรัฐเกาหลี และผู้แทนจากหอสมุดแห่งชาติ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยเป็นการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

ภาพตัวอย่าง

โครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การเสวนาเรื่อง "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์" มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์นนท์ บูรณสมภพ และอาจารย์สันทัด ตัณฑนันทน์ สมาชิกวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ดำเนินรายการโดย นายบุญศักดิ์ ปัญจสุนทร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสนฺ์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ถอดรหัสธงไทย: ธงชาติไทย สัญลักษณ์ของความเป็นไทย" มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากนายพฤฒิพล ประชุมผล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดโครงการนาฏการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนาฏการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 การแสดงละคร เรื่อง พระหันอากาศ แสดงโดยสำนักการสังคีต ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาธีราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คน และยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเลี้ยงต้อนรับประธานสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) และคณะกรรมการสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ในระหว่างวันที่ 14 -18 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ IFLA Regional Workshop in Asia –Oceania ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีผู้ร่วมประชุมจาก 34 ประเทศ จำนวน 54 คน และในโอกาสนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ Ms. Barbara Lison ประธานสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) และคณะกรรมการสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง "Kids Inspiration กระทงสวยด้วยมือหนู" ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องวชิรญาณ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักประเพณีลอยกระทง และเห็นความสำคัญของการลอยกระทง ทั้งยังได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์กระทงให้สวยงาม และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากนางศิริลักษณ์ ครุฑธาพันธ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนการประดิษฐ์กระทง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนกว่า 50 คน และยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการหารือทำความร่วมมือกัน ระหว่าง FamilySearch International และกรมศิลปากร

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-11.00 น. นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง FamilySearch International และกรมศิลปากร โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และพานำชมการให้บริการของหอสมุดแห่งชาติ ณ ห้องบริการหนังสือหายาก และห้องบริการหนังสือประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา และหนังสือนานาชาติ ชั้น 3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กรมศิลปากรรับมอบหนังสือโบราณ จากเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.  กรมศิลปากร โดยรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางรักชนก โคจรานนท์) รับมอบหนังสือโบราณภาษาฝรั่งเศสอายุ 133 ปี จาก Ms. Astrid Emilie Helle เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เนื่องในวาระครบรอบ 125 ปี และ 115 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปและนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ชั้น 18 อาคารยูบีซี 2 ถนนสุขุมวิท 33 กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวบุบผา ชูชาติ) นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ (นางสาวนิธิวดี หอมแย้ม) และหัวหน้าห้องหนังสือหายาก (นางสาววิภานันท์ ลำงาม)เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี