โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

พิธีส่งมอบและเปิด "ห้องทวีปัญญา" ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จ.สระแก้ว

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเนาวรัตนฺ์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมพิธีส่งมอบและเปิด "ห้องทวีปัญญา" ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและประธานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นางสาวเนาวรัตนฺ์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวรายงานและนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ พานำชมผลการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด   ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ในระหว่างวันที่13-16 และ 26-28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยดำเนินจัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนช่วงชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งจัดส่งบุคลากรไปออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ คัดเลือก วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุด พร้อมนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือลงระบบห้องสมุด จำนวนทั้งสิ้น 1,099 เล่ม และจัดหนังสือที่จัดหมวดหมู่แล้วขึ้นชั้นอีกกว่า 8,000 เล่ม ทั้งนี้ยังได้ติดตั้งบริการฐานข้อมูลหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุดแก่คณะครูอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 การอภิปรายประกอบการแสดงหุ่นกระบอกไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ" โดยนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน การอภิปรายประกอบการแสดงหุ่นกระบอกไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ" ได้รับความอนุเคราะห์จากบ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีบุคลากรกรมศิลปากร ประชาชนทั่วไป คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ อีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โครงการนี้มีกำหนดการจัด 1 วัน คือวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Byeon, Hoi Kyun, Soong Eui Women’s College and IT Research Institute Chief at Futurenuri, inc. และ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ส่วนช่วงที่สองเป็นการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 11 ผลงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 120 คน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 18 คน และเข้าถึงผ่าน Facebook Live จำนวน 3,500 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 เรื่อง "เติมสีสันสานงานศิลปินโลก"

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติจัด กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 เรื่อง "เติมสีสันสานงานศิลปินโลก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2566 โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้สีและตกแต่งภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน

ภาพตัวอย่าง

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จังหวัดสระแก้ว

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่13-16 มิถุนายน 2566 การดำเนินการประกอบด้วยการจัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนช่วงชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งจัดส่งบุคลากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติไปวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ออกแบบห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด ทั้งนี้มีบุคลากรไปปฏิบัติงานตามโครงการทั้งสิ้น จำนวน 15 ราย โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 717 รายการ และจัดหนังสือที่จัดหมวดหมู่แล้วขึ้นชั้นอีกกว่า 5,000 รายการ ในโอกาสนี้ นายเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ร่วมกันรับส่งมอบงานในระยะแรก

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 4

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 ได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ในเอกสารจีน" ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ บุคลากรกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์และลำปาง ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้      1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)         2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ      3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ       4. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์  คณะทำงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย จำนวน 2 พื้นที่ ดังต่อไปนี้      1. วัดใหญ่ท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สำรวจ ดูแลอนุรักษ์เบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนหนังสือสมุดไทยและจารึก จากการสำรวจพบอักษรขอม และอักษรไทย ภาษาที่ใช้บันทึกมีทั้งภาษาไทยและบาลี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้        - หนังสือสมุดไทย จำนวน 29 รายการ แยกประเภทได้ 10 หมวด        - จารึกระฆังสัมฤทธิ์ จำนวน 1 รายการ อักษรไทย ภาษาไทย        - จัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ฉบับพิมพ์ จำนวน 97 รายการ คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ  พระปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 และได้เมตตามอบหมายให้ พระเอกพงษ์ เตชธรรมโม และพระจักรฤษ ฐิตธรรมโม อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานและขอขอบพระคุณ คุณกัมพล หฤทัยวิจิตรโชคและคุณพนิดา หฤทัยวิจิตรโชค ที่ช่วยให้ประสานและดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ จนทำงานสำเร็จ 2. วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง ครั้งที่ 5) ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา อักษรขอม ภาษาไทยและบาลี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้        - คัมภีร์ใบลาน จำนวน 420 รายการ ลงทะเบียนได้ 73 เลขที่ จัดมัดได้ จำนวน 36 มัด คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์สมิง คุณธมฺมโม เจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2566 และขอขอบคุณนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน เพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา และวัดม่อนปรางค์ ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 3

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "กังหันลั้นลา หรรษาหน้าร้อน" ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน ชั้น 2 อาคาร 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวรนาถ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวมจำนวน 70 คน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการสอนประดิษฐ์กังหันลม พร้อมตกแต่งให้สวยงาม เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ฝึกสมาธิและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถนำไปเป็นของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านให้สวยงามได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ผลงานของตนเอง และได้รับความรู้ในเรื่องของพลังงานลมผ่านนิทานสำหรับเด็กอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 การเสวนาเรื่อง “ปกิณกะจากจดหมายเหตุราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน และนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน   การเสวนาดังกล่าว ได้รับความกรุณาจากพระศรีวชิรากรณ์ (ปกรณ์ กิตฺติธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร ข้าราชการบำนาญ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นวิทยากร และดำเนินการเสวนาโดย นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ   ทั้งนี้มีข้าราชการกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนลายรดน้ำลงบนไม้"

วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนลายรดน้ำลงบนไม้" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ร.ศ. 242 ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมฝึกอบรม มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายการ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีพระสงฆ์ ประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์เทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตะวันออก นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปตามประเพณีไทย และให้พรแก่คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าห้องวชิรญาณ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย รับมอบหนังสือจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30-14.30 น. Mr. Sultan Alkaabi  (First Secretary of the Embassy of the UAE Bangkok) และ Ms. Lolita Marie Lundbaek Sirarojanakul  (Executive Assistant to Ambassador’s office) ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย รับมอบหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อนำไปเผยแพร่และให้บริการ ณ ห้องสมุดกระทรวงต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้มอบหนังสือ และมีผู้บริหารและข้าราชการสำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง “บันทึกสุขใจ สูงวัยเป็นสุข” โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบการบรรยายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการทำสมุดบันทึก รวมไปถึงยังมีการแนะนำการอ่านที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถดูแลตัวเองได้ และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อนการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุ ประชาชนผู้สนใจ บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร และบุคลากรศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแเดง สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 3

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 3 การบรรยายเรื่อง "มหาธีรราชดำริ ในการนำสยามสู่ความเป็นอารยะด้วยหนังสือ" โดยได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร" รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางรากฐานความเป็นอารยะให้แก่สยามโดยการใช้หนังสือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ บุคลากรกรมศิลปากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วยเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี