โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

ข้าราชการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ “ACP Academic & Project Day 2023”

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2567  กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ นำโดยนางศิวพร  เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวยุวเรศ  วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางรตนาภรณ์  สอาดโอษฐ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ และนายนรวิชญ์  มีชัย นักภาษาโบราณ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ “ACP Academic & Project Day 2023” ในหัวข้อเรื่อง “วิวัฒนาการอักษรไทย” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสถาพร  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐๐ คน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอักษรไทยและสาธิตการจารใบลาน  นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้เรื่อง วิวัฒนาการของอักษรไทยและร่วมจารใบลานแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่า  และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้วย

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์"

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์" โดยมี นายพนมบุตร  จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน    ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และจัดแสดงหนังสือ ที่หน่วยงานในกรมศิลปากรจัดพิมพ์ตั้งแต่แรกสถาปนากรมศิลปากร จนถึงปัจจุบันที่หนังสือเหล่านั้นได้ดำเนินการจัดทำเป็นดิจิทัลเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาอย่างกว้างขวางเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – วันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.)

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ถนนด้านหลังอาคาร 2 หอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติในปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด “ถนนเด็กเพลิน Learning Is Fun” โดยมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรม เกม ของแจก ของรางวัล ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเล่มนี้ที่หนูอยากอ่าน, บิงโก...ดนตรีไทย ประทับใจคนทั่วโลก, ปิงปองนำโชค, Soft Power...ทั่วไทยกระชากใจคนทั่วโลก,  จิ๊กซอว์...อิ่มอร่อยทั่วไทยมัดใจคนทั่วโลก, Shoot Out…การละเล่นไทยให้ทาย,  พิพิธภัณฑ์สัญจร...ชาติพันธุ์หรรษา และการแสดงบนเวทีชุด “ระบำดอกบัว” และ “มองนานๆ” ทั้งนี้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานได้รับของขวัญของรางวัลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกลับบ้านทุกคน

ภาพตัวอย่าง

โครงการความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กับกรมศิลปากร

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้แทนสำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและเลขานุการโครงการความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกับกรมศิลปากรเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และนายวินัย เภาเสน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ คณะทำงานโครงการฯ เรียนเชิญนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมคณะศรัทธา นำผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน จำนวน 100 ผืน เข้าถวายพระเดชพระคุณพระวชิรธรรมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เพื่อใช้ในการดำเนินงานอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลานตามโครงการต่อไป

ภาพตัวอย่าง

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30-12.30 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ในส่วนของ 1) Virtual Studio 2) 7HD Museum (พิพิธโทรทัศน์) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรสื่อของช่อง 7HD เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนางานบริการ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อไป

ภาพตัวอย่าง

โครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน"

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" โดยคีตศิลปิน และวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร    ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" วิทยากรโดย นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนอ่าน โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายบุญฤทธิ์ ปีตะวรรณ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนสตรีวรนาถกล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนสตรีวรนาถ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสาธิตและสอนวิธีตกแต่งสมุดบันทึกการอ่านด้วยดินเบาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ อีกทั้งยังสามารถนำสมุดดังกล่าวมาบันทึกความรู้ที่ได้การอ่าน และในช่วงท้ายของกิจกรรมยังมีการตอบคำถามชิงรางวัลด้วย ทั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนสตรีวรนาถ จำนวน 100 คน

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์” โดยมี นางสาวเนาวรัตน์  ปัญญางาม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อน ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาไทยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสังคมรักการอ่าน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการอ่านวรรณกรรมไทยมากยิ่งขึ้น    ภายในงานประกอบด้วย 1. การเสวนาเรื่อง “จากบุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิต : พลังแห่งวรรณกรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์” วิทยากรโดย นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา นักเขียน เจ้าของนามปากกา “รอมแพง” ผู้ประพันธ์เรื่อง “พรหมลิขิต” ดำเนินรายการโดย นายบารมี สมาธิปัญญา นักวิชาการเผยแพร่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  2. การบรรยายและสาธิตเครื่องแต่งกายโดย นายวัชรพงศ์  ปานเสนชุติพันธุ์ เจ้าของบ้านเครื่องครูรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องแต่งกายโขนละคร ลิเกทรงเครื่อง หุ่นกระบอกไทย และ 3. การสาธิตทำขนมไทยโดย นางสาวอารยา  ขวัญเมือง ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยในวังหญิง ดำเนินรายการโดย นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ   ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ และรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางสื่อสังคมออนไลน์ของหอสมุดแห่งชาติเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี