โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย”

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ   สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมว สัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน และยังมีความเกี่ยวข้องกับประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนไทย นำเสนอและจัดแสดง หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารโบราณ รูปภาพ ภาพถ่าย แผ่นเสียง บทเพลง และสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับแมว ผู้สนใจสามาถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ (วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี)

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "โครงการพระราชดำริป่ารักน้ำ บริษัท ดอยคำฯ : สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10" วิทยากรโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมีนางสาวเอมอร เชาวน์สวน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร พร้อมกันนี้นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ มีข้าราชการกรมศิลปากร ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ นอกจากนี้แล้วยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

สำนักหอสมุดแห่งชาติเข้าร่วมการสัมมนาโครงการความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวเอมอร เชาวน์สวน นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวม 10 คน เข้าร่วมการสัมมนาโครงการความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง เรื่อง “Building Networks on Preservation and Conservation of Literary Heritages among Lancang-Mekong Area, especially Rare Materials in Libraries” จัดโดย Department of Historical Research and National Library, Ministry of Religious Affairs and Culture, The Republic of the Union of Myanmar โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากสมาชิกพหุภาคีประเทศริมฝั่งแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขง จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทั้งเอกสารโบราณและหนังสือหายากระหว่างเครือข่ายห้องสมุดของประเทศในพื้นที่ล้านช้าง-แม่โขง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 การอภิปรายและการแสดง เรื่อง “ฉุยฉายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนางสาวเอมอร เชาวน์สวน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน การอภิปรายและการแสดงดังกล่าว ได้รับความกรุณาจากดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต สาขานาฎกรรมไทย และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตท่ารำ มีข้าราชการกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 4

วันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566) ในหัวข้อ เปิดเทอมสดใสกับพวงกุญแจสุดสวย ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวรนาถ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวมจำนวน 70 คน  นอกจากนี้ยังมีการการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการสอนการทำพวงกุญแจ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  สามารถนำไปเป็นของที่ระลึกและนำไปใช้งานได้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ผลงานของตนเอง และได้รับความรู้ในเรื่องของความมีระเบียบเรียบร้อยผ่านนิทานสำหรับเด็กอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ "รู้รักษ์ภาษาไทย ไปกับการอ่าน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2566 โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต้อนรับ และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายการ  กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปรักการอ่าน และเผยแพร่ สร้างการเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในด้านความรู้และความบันเทิง กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 1. ตะกร้าเสี่ยงทาย คำไทยไหนถูก 2.สะกดคำให้เร็วไว สะกดไทยให้ลงตัว 3. ต้นกำเนิดเกิดภาษา 4.คำไหนใช่ ลองทายดู และ 5.จับคู่สุภาษิตไทย ทั้งนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักการสังคีต หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ และหอสมุดแห่งชาติชลบุรี มาร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน  228  คน

ภาพตัวอย่าง

พิธีส่งมอบและเปิด "ห้องทวีปัญญา" ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จ.สระแก้ว

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเนาวรัตนฺ์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมพิธีส่งมอบและเปิด "ห้องทวีปัญญา" ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและประธานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นางสาวเนาวรัตนฺ์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวรายงานและนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ พานำชมผลการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด   ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ในระหว่างวันที่13-16 และ 26-28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยดำเนินจัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนช่วงชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งจัดส่งบุคลากรไปออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ คัดเลือก วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุด พร้อมนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือลงระบบห้องสมุด จำนวนทั้งสิ้น 1,099 เล่ม และจัดหนังสือที่จัดหมวดหมู่แล้วขึ้นชั้นอีกกว่า 8,000 เล่ม ทั้งนี้ยังได้ติดตั้งบริการฐานข้อมูลหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุดแก่คณะครูอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 การอภิปรายประกอบการแสดงหุ่นกระบอกไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ" โดยนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี มีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน การอภิปรายประกอบการแสดงหุ่นกระบอกไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ" ได้รับความอนุเคราะห์จากบ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีบุคลากรกรมศิลปากร ประชาชนทั่วไป คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ อีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library” โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โครงการนี้มีกำหนดการจัด 1 วัน คือวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Byeon, Hoi Kyun, Soong Eui Women’s College and IT Research Institute Chief at Futurenuri, inc. และ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ส่วนช่วงที่สองเป็นการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 11 ผลงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 120 คน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 18 คน และเข้าถึงผ่าน Facebook Live จำนวน 3,500 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 เรื่อง "เติมสีสันสานงานศิลปินโลก"

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติจัด กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 เรื่อง "เติมสีสันสานงานศิลปินโลก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2566 โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้สีและตกแต่งภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน

ภาพตัวอย่าง

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จังหวัดสระแก้ว

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่13-16 มิถุนายน 2566 การดำเนินการประกอบด้วยการจัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนช่วงชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งจัดส่งบุคลากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติไปวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ออกแบบห้องสมุดและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด ทั้งนี้มีบุคลากรไปปฏิบัติงานตามโครงการทั้งสิ้น จำนวน 15 ราย โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 717 รายการ และจัดหนังสือที่จัดหมวดหมู่แล้วขึ้นชั้นอีกกว่า 5,000 รายการ ในโอกาสนี้ นายเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ร่วมกันรับส่งมอบงานในระยะแรก

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 4

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 ได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ในเอกสารจีน" ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ บุคลากรกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์และลำปาง ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้      1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)         2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ      3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ       4. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์  คณะทำงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย จำนวน 2 พื้นที่ ดังต่อไปนี้      1. วัดใหญ่ท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สำรวจ ดูแลอนุรักษ์เบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนหนังสือสมุดไทยและจารึก จากการสำรวจพบอักษรขอม และอักษรไทย ภาษาที่ใช้บันทึกมีทั้งภาษาไทยและบาลี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้        - หนังสือสมุดไทย จำนวน 29 รายการ แยกประเภทได้ 10 หมวด        - จารึกระฆังสัมฤทธิ์ จำนวน 1 รายการ อักษรไทย ภาษาไทย        - จัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ฉบับพิมพ์ จำนวน 97 รายการ คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ  พระปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 และได้เมตตามอบหมายให้ พระเอกพงษ์ เตชธรรมโม และพระจักรฤษ ฐิตธรรมโม อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานและขอขอบพระคุณ คุณกัมพล หฤทัยวิจิตรโชคและคุณพนิดา หฤทัยวิจิตรโชค ที่ช่วยให้ประสานและดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ จนทำงานสำเร็จ 2. วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง ครั้งที่ 5) ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา อักษรขอม ภาษาไทยและบาลี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้        - คัมภีร์ใบลาน จำนวน 420 รายการ ลงทะเบียนได้ 73 เลขที่ จัดมัดได้ จำนวน 36 มัด คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์สมิง คุณธมฺมโม เจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2566 และขอขอบคุณนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน เพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา และวัดม่อนปรางค์ ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 3

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "กังหันลั้นลา หรรษาหน้าร้อน" ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน ชั้น 2 อาคาร 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวรนาถ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวมจำนวน 70 คน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการสอนประดิษฐ์กังหันลม พร้อมตกแต่งให้สวยงาม เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ฝึกสมาธิและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถนำไปเป็นของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านให้สวยงามได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ผลงานของตนเอง และได้รับความรู้ในเรื่องของพลังงานลมผ่านนิทานสำหรับเด็กอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 การเสวนาเรื่อง “ปกิณกะจากจดหมายเหตุราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน และนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน   การเสวนาดังกล่าว ได้รับความกรุณาจากพระศรีวชิรากรณ์ (ปกรณ์ กิตฺติธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร ข้าราชการบำนาญ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นวิทยากร และดำเนินการเสวนาโดย นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ   ทั้งนี้มีข้าราชการกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วยเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี