โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 10

วันที่ 18 กันยายน​ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 10 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในหัวข้อ “สุขหรรษา : DIY กระปุกออมสินจากขวดน้ำ” การสอนประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำ วัสดุเหลือใช้ เพื่อให้น้องๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ตกแต่ง และเสริมสร้างวินัยรักการออม พร้อมสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ฟังนิทานจากบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ และแนะนำหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ  กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live, Youtube Live จำนวนกว่า 600 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 9

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา ปีที่ 4 ครั้งที่ 9 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในหัวข้อ “สุขหรรษา : DIY สายคล้องหน้ากากอนามัย” โดยมีการสอนทำสายคล้องหน้ากากอนามัยจากลูกปัดหลากสีที่เด็ก ๆ สามารถออกแบบเลือกสีสันตามจินตนาการ เพื่อป้องกันหน้ากากอนามัยหล่นหาย และเป็นการดึงดูดให้เด็ก ๆ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พบปะผู้คน พร้อมแนะนำการป้องกันและดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19 ฟังนิทานจากบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ และแนะนำหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการร้อยลูกปัด ณ ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live, YouTube Live จำนวนกว่า 1,000 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

การบรรยาย "มาตรฐานการกำหนดเลข ISBN ในประเทศไทย” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดบรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานการกำหนดเลข ISBN ในประเทศไทย” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสุภาณี สุขอาบใจ พร้อมทั้งนางสาวปุณณภา สุขสาคร เป็นวิทยากรการบรรยาย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักพิมพ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 70 คนสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/7vaAQBETEK/

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 8

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา" ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในกิจกรรม "สุขหรรษา : วันเข้าพรรษา" โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา การสอนทำเทียนหอมจากไขถั่วเหลือง การสอนตกแต่งเทียนเข้าพรรษาจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ริบบิ้น  เศษผ้า ดอกไม้แห้ง ก่อนนำไปถวายวัด และการเล่านิทานจากบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ พร้อมแนะนำหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการจัดตกแต่งเทียน การทำเทียน และหนังสือความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live,  YouTube Live จำนวนกว่า 1,000 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชันของหอสมุดแห่งชาติ" ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร นายประทีป เพ็งตะโก  เป็นประธานในพิธีเปิด และรองอธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  โดยทีมวิทยากรจากบริษัท Openserve และหอสมุดแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรของสำนักหอสมุดแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คน

ภาพตัวอย่าง

โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2564 การบรรยายเรื่อง Digital Curation: การจัดการข้อมูลในยุคสถานการณ์ Covid-19 ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: National Library of Thailand มีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร การบรรยายดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 125 คน และมีการเข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live จำนวนกว่า 2,600 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 4 ครั้งที่ 7

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา ปีที่ 4 ครั้งที่ 7 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในกิจกรรม “สุขหรรษา : DIY สบู่สมุนไพร”โดยมีการสอนทำสบู่ โดยใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ปลอดภัยจากสารพิษ และยังนำไปเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ได้ พร้อมกับการสาธิตขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีเพื่อป้องกัน โควิด-19 ฟังนิทานจากบรรณารักษ์ พร้อมแนะนำหนังสือการทำสบู่ และหนังสือเกี่ยวกับโควิด - 19 ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live, YouTube Live จำนวนกว่า 1,000 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 การบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ "แนวโน้มและการปรับตัวของห้องสมุดในยุค 2021" โดยมี รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุภาณี สุขอาบใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย วิทยากรได้แก่ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และเจ้าของเพจและพอดคาสต์ Mission to the moon และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 300 คน

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 6

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก (Kids Inspiration) ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในกิจกรรม “สุขหรรษา : วันวิสาขบูชา” วันสำคัญทางพุทธศาสนา 26 พฤษภาคม 2564 การสอนร้อยมาลัยมะกรูด ที่สวยงาม โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ใบเตย ผลมะกรูดและดอกไม้ เพื่อนำไปบูชาพระในโอกาสวันวิสาขบูชา และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติ พืชสมุนไพร ที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ดับกลิ่นในบ้าน ตู้เสื้อผ้า ในรถ เด็ก ผู้ปกครอง ครู สามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างง่ายๆ ประหยัด เพลิดเพลิน สร้างสรรค์ บอกเล่าถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา คุณธรรม ความดี ที่ควรประพฤติปฏิบัติในวันนี้ พร้อมแนะนำหนังสือการร้อยมาลัย หนังสือนิทานทางพระพุทธศาสนา คุณธรรมความดีให้เด็ก และผู้ที่สนใจ ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live, YouTube Live จำนวนกว่า 500 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 5

วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก (Kids Inspiration) ปีที่ 4 ครั้งที่ 5 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในกิจกรรม “สุขหรรษา ว่าวไทย” กิจกรรมออกแบบ ระบายสี และตกแต่งว่าวไทย ให้สวยงามตามจินตนาการของเด็ก เพื่อฝึกทักษะการคิด การประดิษฐ์ง่ายๆ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รู้จักของเล่นไทยๆ ที่สามารถทำเองได้ในเวลาสั้นๆ รวมถึงการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่าวไทย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบตกแต่งว่าว วิธีการเล่นว่าว ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมดนตรีนานาสาระ ปี 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดนตรีนานาสาระ ปี 2564 ครั้งที่ 1 การแสดงดนตรี "บทเพลงแห่งความสุข" โดย วงเยลโลบราวน์แบนด์ ดนตรีไทยร่วมสมัยจากโครงการห้องเรียนดนตรีโรงเรียนหอวัง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสุภาณี สุขอาบใจ) กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ณ ห้องจัดแสดงชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และมีการเข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live, YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on Demand จำนวนกว่า 2,000 ครั้งเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี