ข่าวสาร/ประกาศ

for w3c
ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรางวัลพานแว่นฟ้า 2566 ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1) เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 2) เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือทัณฑสถาน อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงได้ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้า) 3) บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6 - 12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1) ประชาชนทั่วไป 2) ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด 1) ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงาน 2) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการฯ 3) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว ไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2566 หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการ และอาจไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไป ตามแต่ระยะเวลาที่จะกำหนดและประกาศให้ทราบ 4) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องตรวจสอบต้นฉบับ และการสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา หากส่งผลงานเข้าประกวดแล้วจะไม่สามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลงานได้แม้ยังไม่หมดเวลารับผลงาน รางวัลทั้งเรื่องสั้นและบทกวี รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด 1) สามารถส่งผลงานในรูปแบบต้นฉบับขนาด เอ 4 หรือไฟล์ PDF 2) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ห้ามใส่ชื่อหรือนามปากกาในตัวผลงานทุกจุด) 3) การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ดังนี้      3.1) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า”      3.2) ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phan@parliament.go.thเปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่เกินเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 9 เมษายน 2566) - ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) มิถุนายน 2566 - ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) กรกฎาคม 2566 - ประกาศผลการตัดสิน สิงหาคม 2566 - มอบรางวัล กันยายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5492 - 94 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan และเพจเฟซบุ๊ก “รางวัลพานแว่นฟ้า”

ภาพตัวอย่าง

หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์เปิดตัว "Open datasets" ให้ดาวน์โหลดฟรี 10 คอลเลกชัน

หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (National Library Board-NLB) เปิดตัวชุดข้อมูลแบบเปิด (Open datasets) ให้ดาวน์โหลดฟรี จำนวน 10 คอลเลกชันซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเมทาดาทาของคอลเลกชันดิจิทัล ได้แก่   1. National Library Singapore Digitised Books and Magazines 2. National Library Singapore Online Articles 3. National Library Singapore Digitised Documents and Manuscripts 4. National Library Singapore Digitised Ephemera 5. National Library Singapore Digitised Maps 6. National Library Singapore Digitised Newspapers 7. National Library Singapore Digitised Music Albums, Lyrics and Music Scores 8. National Library Singapore Digitised Sound and Video Recordings 9. National Library Singapore Digitised Images 10. National Library Singapore Archived Websites   ทั้ง 10 คอลเลกชัน ครอบคลุมชุดข้อมูลเมทาดาทาของหนังสือ, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, คลังจัดเก็บเว็บถาวร, รูปภาพ, การบันทึกเสียง และวิดีโอในรูปแบบดิจิทัลและอื่นๆ กว่า 42,000 เล่ม ซึ่งสามารถนำชุดข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์หรือจัดทำ Data Visualization เพื่อแสดงข้อมูลออกมาให้อยู่ในรูปของแผนภาพ กราฟ หรือวิดีโอ ที่สามารถแสดง ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของสิงคโปร์ ได้อย่างสวยงามและอ่านได้ง่าย   ชุดข้อมูลนี้เหมาะสำหรับนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ผู้สนใจสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลแบบเปิด (Open datasets) จำนวน 10 คอลเลกชัน ได้ที่ shorturl.at/cnt28

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนา: การสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนา: การสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566 วิทยากรโดย พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.9, ดร.) พระราชาคณะชั้นธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6891 2548

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library”

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library” วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ คุณสมบัติ •  นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องสมุด จดหมายเหตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้สนใจ รางวัล •  รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 5,000 บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร วิธีการส่งผลงานวิชาการ •  ส่งผลงานวิชาการ พร้อมแบบรับรองการนำเสนอผลงานวิชาการ ได้ที่ rldbkk.nlt@gmail.com สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมโดยการสแกน QR-Code ด้านล่าง หรือที่ shorturl.asia/LCRcg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ •  กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ โทร. 0-2280-9828 – 32 ต่อ 646

ภาพตัวอย่าง

Library and Archives Canada เชิญชวนสมัครสมาชิกวารสาร "The Governance and Recordkeeping Around the World newsletter"

Library and Archives Canada ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกวารสาร  "The Governance and Recordkeeping Around the World newsletter" ซึ่งเป็นวารสารออนไลน์ มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้   • ความเคลื่อนไหวด้านงานการจัดการเอกสาร    (Recordkeeping: Current Developments, Projects and Future Initiatives) • ข่าวสารด้านอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รอบโลก   (Products and Tools from Around the World) • รายงานการศึกษาวิจัยและผลสำรวจต่างๆ (Studies and Survey) • บทความวิจัย, เอกสารปกขาว และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ    (Articles, White Papers, Presentations, Reports, Videos and Podcasts)   ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกฟรี ได้ที่อีเมล: pdtd-drkp@bac-lac.gc.ca. และสามารถอ่านฉบับล่าสุดได้ที่ shorturl.at/eoyzO

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอ่านเป็นเล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งการอ่าน"

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอ่านเป็นเล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งการอ่าน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสวนด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การขับร้องเพลงบรรเลงดนตรี โดยสำนักการสังคีต, สาธิตงานช่างศิลปกรรม โดยสำนักช่างสิบหมู่, พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ โดยสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ 

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง "ศิลปะลายรดน้ำบนตู้ลายทอง"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม ร.ศ. 242 ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์ ฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง "ศิลปะลายรดน้ำบนตู้ลายทอง" วิทยากรโดย อ.บรรเจิด ศรีสุข และ อ.วิชัย รักชาติ (อาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง) อ.สุดสาคร ชายเสม (อดีตอาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง ผู้ออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ) และ อ.สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร (นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ สอบถามรายละเอียด โทร. 08 6891 2548 (มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live)

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญชมนิทรรศการส่งความสุข เรื่อง "ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่"

ขอเชิญชมนิทรรศการส่งความสุข เรื่อง "ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่" นำเสนอความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ในเมืองไทย พระราชพิธีขึ้นปีใหม่ในรัชสมัยต่าง ๆ พระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสขึ้นปีใหม่ โคลงให้พรปีใหม่ของพระบรมวงศานุวงศ์ และยังจัดแสดงบัตรส่งความสุข บัตรอวยพร ส.ค.ส. พระราชทาน และเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวของปฏิทิน สมุดบันทึก และกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่" ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ ห้องวชิรณาณ 2-3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ฟังการเสวนาเรื่อง "ศุภวารดิถี ปีใหม่สุขสราญ" วิทยากรโดย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ (อดีตอธิบดีกรมศิลปากร) นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์: ภาษาและวรรณกรรม) และนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ (อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) ดำเนินรายการโดยนางอัจฉรา จารุวรรณ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดแห่งชาติ) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติได้ในวันและเวลาดังกล่าวเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี