วารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์

 ห้องบริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ ฉบับปัจจุบัน  ชั้น 1 อาคาร 1
 ให้บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ Online
 
 
      
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 2,379 คน