ห้องนิทรรศการและห้องบริการเอกสารโบราณ

ห้องนิทรรศการและห้องบริการเอกสารโบราณ ให้บริการภายใต้หลักการให้บริการเอกสารโบราณในเชิงอนุรักษ์
 
๑. ห้องนิทรรศการเอกสารโบราณ อาคาร ๑ ชั้น ๔
       ♦ เปิดบริการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
       ♦ เข้าชมนิทรรศการเอกสารโบราณได้ตามวันและเวลาที่เปิดทำการ
       ♦ อนุญาตให้ถ่ายภาพเอกสารโบราณ หรือวัตถุอุปกรณ์ ในส่วนจัดแสดงได้โดยไม่ใช้แฟลชและขาตั้งกล้อง ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหว และถ่ายแบบเซลฟี่
 
๒. ห้องบริการเอกสารโบราณ อาคาร ๑ ชั้น ๔
เอกสารประกอบการขอใช้บริการ
- ประชาชนทั่วไป
       ♦ แบบฟอร์มขออนุญาตใช้บริการเอกสารโบราณ
       ♦ รายการเอกสารที่ต้องการใช้ศึกษาค้นคว้า
       ♦ บัตรประจำตัวประชาชน(แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในการยื่นแบบฟอร์ม)
 
- นักศึกษา/นักวิจัย/บุคลากรที่มีหน่วยงานต้นสังกัด
       ♦ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด
       ♦ แบบฟอร์มขออนุญาตใช้บริการเอกสารโบราณ
       ♦ รายการเอกสารที่ต้องการใช้ศึกษาค้นคว้า
       ♦ บัตรประจำตัวตามต้นสังกัดที่ระบุในหนังสือรับรอง แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในการยื่นแบบฟอร์ม)
 
- พระภิกษุ/นักบวช
       ♦ แบบฟอร์มขออนุญาตใช้บริการเอกสารโบราณ
       ♦ รายการเอกสารที่ต้องการใช้ศึกษาค้นคว้า
       ♦ ใบสุทธิ/บัตรประจำตัวประชาชน(แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในการยื่นแบบฟอร์ม)
 
- นักวิจัยชาวต่างชาติ
       ♦ หนังสือรับรองจากสภาวิจัยแห่งชาติ
       ♦ แบบฟอร์มขออนุญาตใช้บริการเอกสารโบราณ
       ♦ รายการเอกสารที่ต้องการใช้ศึกษาค้นคว้า
       ♦ บัตรประจำตัวนักวิจัยที่ออกโดยสภาวิจัยแห่งชาติ(แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในการยื่นแบบฟอร์ม)
 
- ในกรณีประสงค์จะใช้สถานที่ห้องบริการเอกสารโบราณเพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์
       ♦ หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
       ♦ แบบฟอร์มขออนุญาตใช้บริการเอกสารโบราณ
       ♦ รายการเอกสารที่ต้องการใช้ประกอบการถ่ายทำ
       ♦ บัตรประจำตัวตามต้นสังกัดที่ระบุในหนังสือรับรอง(แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในการยื่นแบบฟอร์ม)
       ♦ บทบรรยายเรื่อง (Script)ของการถ่ายทำ
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการเอกสารโบราณ
       ♦ ตรวจสอบบัญชีบริการเอกสารโบราณ เพื่อคัดเลือกเอกสารตามตามรายการที่ผู้ใช้บริการต้องการศึกษาค้นคว้า จากนั้นกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้บริการเอกสารโบราณตามที่หอสมุดแห่งชาติจัดให้พร้อมแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตตามประเภทผู้ขอใช้บริการนั้นๆ
       ♦ เจ้าหน้าที่จะนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตไม่เกิน ๓ วันทำการ ในกรณีที่เอกสารโบราณตามรายการที่ผู้ใช้บริการระบุมีสำเนาสำหรับบริการแทนเอกสารโบราณต้นฉบับ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สามารถให้บริการสำเนานั้นได้ทันที ภายในวันที่ยื่นเอกสารขออนุญาตครบถ้วน ตาม ข้อ ๑
       ♦ หากผู้ใช้บริการต้องการมีผู้ช่วยค้นคว้า ต้องปฏิบัติดังนี้
          - ให้ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตให้มีผู้ช่วยค้นคว้าเอกสารโบราณ ถึงผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติอ้างอิงถึงความจำเป็นที่ต้องมีผู้ช่วยค้นคว้า
          - ให้ผู้ช่วยค้นคว้ากรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตศึกษาค้นคว้าเหมือนกับผู้ใช้บริการ โดยแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตตามประเภทผู้ใช้บริการนั้นๆมาด้วย
       ♦ ระยะเวลาการขออนุญาตครั้งหนึ่งๆ  มีกำหนดระยะเวลาดังนี้
          - สำหรับบุคคลทั่วไป มีกำหนดเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
          - สำหรับนักศึกษา นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ มีกำหนดเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 
ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการเอกสารโบราณ
       ♦ เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้เอกสารโบราณแล้ว ผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้เอกสารโบราณตามรายการที่ได้ขออนุญาตไว้และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กำหนดจำนวนครั้งละ ๕ รายการ โดยผู้ใช้บริการสามารถยื่นแบบขอใช้เอกสารได้อีกเมื่อส่งคืนเอกสารโบราณรายการเดิมแก่เจ้าหน้าที่แล้ว
       ♦ ในกรณีเอกสารโบราณตามรายการที่ขออนุญาตมีสภาพชำรุด เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณา งดให้บริการเอกสารนั้นๆ ได้ ตามความเหมาะสม
       ♦ เอกสารโบราณที่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม คัดลอก ถ่ายถอด พิมพ์ดีด ถ่ายจากไมโครฟิล์ม ถ่ายจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะให้บริการจากฉบับพิมพ์หรือสำเนานั้นๆ เท่านั้น
       ♦ ต้นฉบับเอกสารโบราณซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ชำรุดและไม่สมบูรณ์  ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ผู้ใช้บริการต้องระมัดระวังอย่างมาก ตลอดเวลาที่ทำการศึกษาค้นคว้า  ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลและต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำในการอ่านเอกสารโบราณของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอย่างใกล้ชิด ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการขีดเขียน หรือทำเครื่องหมายใดๆ ลงบนเอกสารโบราณ หรือสำเนาเอกสารที่เจ้าหน้าที่นำออกมาบริการแทนเอกสารต้นฉบับ ตลอดจนห้ามไม่ให้วางสิ่งหนึ่งสิ่งใดทับบนเอกสารโบราณ
       ♦ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีสิทธิแนะนำว่ากล่าวตักเตือนหรือขอร้องให้งดเว้นการกระทำอันอาจเป็นการเสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อเอกสารโบราณได้ทุกกรณี
       ♦ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการได้ทันที ในกรณีที่เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓ และข้อ ๔
       ♦ หากต้องการจะนำหนังสือส่วนตัวเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบกับสำนวนในต้นฉบับต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของห้องบริการเอกสารโบราณก่อนทุกครั้ง
       ♦ ผู้ใช้บริการเอกสารโบราณต้องไม่นำเอกสารโบราณซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเอกสารโบราณที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ เข้ามาใช้ในหอสมุดแห่งชาติ เว้นแต่ได้แจ้งและรับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
       ♦ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าในห้องบริการเอกสารโบราณไปใช้อ้างอิงในหนังสือ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารคดี บทความหรือเอกสารประเภทอื่นใด  หากนำข้อมูลจากเอกสารโบราณไปใช้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ
       ♦ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อเอกสารโบราณ ในขณะที่ใช้บริการอยู่นั้น ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะบังเกิดโดยสถานใด ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจากกรมศิลปากรจะเป็นผู้ตัดสินประเมินราคาและการตัดสินประเมินราคาของกรรมการนั้นถือเป็นข้อยุติ
       ♦ ผู้ใช้บริการจะนำบุคคลอื่นเข้ามาใช้เอกสารโบราณด้วยไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ขอมีผู้ช่วยค้นคว้าและได้ดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ตามระเบียบการใช้บริการไว้แล้ว
       ♦ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าในห้องบริการเอกสารโบราณไปใช้อ้างอิงในหนังสือ  เอกสารวิชาการ  วิทยานิพนธ์ สารคดี บทความหรือภาคนิพนธ์ประเภทอื่นใดให้ผู้ใช้บริการอ้างอิงแหล่งที่มาจากหอสมุดแห่งชาติในเอกสารงานเขียนหรือบทนิพนธ์ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งสำเนางานเขียนหรือบทนิพนธ์ให้หอสมุดแห่งชาติ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จำนวน 1 ชุด
       ♦ ในกรณีขออนุญาตใช้สถานที่ห้องบริการเอกสารโบราณเพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์ หากได้รับอนุญาตให้ดำเนินการถ่ายทำได้ตามที่ขออนุญาตจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บริการตลอดระยะเวลาการถ่ายทำวีดิทัศน์นั้น และมีค่าบริการตามที่หอสมุดแห่งชาติกำหนด
       ♦ เอกสารโบราณ ทั้งนี้ รวมทั้งวัตถุอุปกรณ์อันเนื่องด้วยเอกสารโบราณทุกชนิดของหอสมุดแห่งชาติ ไม่อนุญาตให้นำออกไปจากห้องบริการเอกสารโบราณ ยกเว้นมีความประสงค์จะยืมเพื่อการจัดแสดง เป็นการชั่วคราวจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอธิบดีกรมศิลปากร
 
ข้อปฏิบัติการขอสำเนาเอกสารโบราณ
       ♦ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะขอทำสำเนา และการถ่ายภาพเอกสารโบราณ เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยหรือเพื่องานวิชาการ ต้องกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการขอทำสำเนายื่นต่อเจ้าหน้าที่
       ♦ การขออนุญาตทำสำเนา และการถ่ายภาพเอกสารโบราณ หรือวัตถุอุปกรณ์อันเนื่องด้วยเอกสารโบราณทุกชนิด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แสวงหาผลกำไรในเชิงพาณิชย์หรือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมศิลปากร

ห้องนิทรรศการและห้องบริการเอกสารโบราณ
ที่ตั้ง: หอสมุดแห่งชาติ อาคาร 2 ชั้น 4
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
ปิดบริการ : วันเสาร์ วันอาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติ ครม.
โทรศัพท์ : 02 280 9828 - 32 ต่อ 510, 511๓. ห้องนิทรรศการตู้พระธรรม อาคาร ๑ ชั้น ๕
เอกสารประกอบการใช้บริการห้องนิทรรศการ
       ♦ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องนิทรรศการ
       ♦ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าชมนิทรรศการ ณ ห้องบริการเอกสารโบราณ อาคาร ๒ ชั้น ๔ หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข  ๐๒-๒๘๐๙๘๕๕ ในวันและเวลาทำการ
       ♦ ทำหนังสือรับรองจากสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดถึงผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติขอเข้าชม
 
ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการห้องนิทรรศการ
       ♦ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องนิทรรศการ
       ♦ ห้ามจับต้อง สัมผัส หรือกระทำการใดๆ ที่จะเกิดความเสียหายต่อตู้พระธรรม
       ♦ เดินชมตู้พระธรรมที่จัดแสดงด้วยความระมัดระวัง
       ♦ อนุญาตให้ถ่ายภาพตู้พระธรรมที่จัดแสดงได้โดยไม่ใช้แฟลชและขาตั้งกล้อง
       ♦ ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหว และถ่ายแบบเซลฟี่
       ♦ การถ่ายภาพในห้องนิทรรศการต้องนำไปใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยหรือเพื่องานวิชาการเท่านั้น
       ♦ การถ่ายภาพเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แสวงหาผลกำไรในเชิงพาณิชย์หรือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมศิลปากร


 


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,316 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี