หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 
      ในปีพุทธศักราช 2528 ด้วยความดำริริเริ่มของคณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราชและกระทรวงมหาดไทยได้ขอประชามติประชาชนทั่วประเทศกว่า 40 ล้านคน ในการถวายพระราชสมัญญานาม “มหาราช” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผลจากการขอประชามติครั้งนี้ มีพสกนิกรผู้จงรักภักดีได้ออกความเห็นให้ถวายพระราชสมัญญานามว่า "ภูมิพลมหาราช" และคณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราช ได้จัดเป็นเล่มแบ่งไว้เป็นแต่ละจังหวัดมีจำนวน 12,000 เล่ม คณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราชได้พิจารณาที่จัดเก็บเอกสารดังกล่าวและเห็นควรก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นที่ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติมุมด้านถนนศรีอยุธยาตัดกับถนนสามเสน มีพื้นที่กว้าง 26 เมตร ยาว 55 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,430 ตารางเมตร
 
      หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจัดสร้างเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชนชาวไทยมานานกว่า 40 พรรษา ด้วยพระปัญญาบารมีวิริยะ อุตสาหะ ยังความร่มเย็นเป็นสุข แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และเป็นที่เก็บรักษาเอกสาร ขอประชามติจากประชาชนทั่วประเทศกว่า 40 ล้านคน ในการถวายพระราชสมัญญานาม “มหาราช” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
      ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงไทยเรือนยอด ความกว้าง 16.50 เมตร ความยาว 42 เมตร ความสูงประมาณ 51.4 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นด้วยหินอ่อน กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วางผังออกแบบตัวอาคารและดำเนินการก่อสร้างกรมศิลปากรออกแบบครุภัณฑ์ และหอสมุดแห่งชาติจัดหาเอกสารหนังสือ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าตกแต่งด้านภูมิสถาปัตยกรรม เป็นเงิน 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
 
หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแห่งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ “หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”
 
      พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 175 ตารางเมตร ตรงกลางมีที่ตั้งแท่นแก้วบรรจุเอกสารประชามติของประชาชนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัดตามผนังของอาคารมีภาพจิตรกรรมแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติจนถึงปัจจุบัน
 
      นอกจากนี้หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชยังใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า
 
        ♦ เอกสารประชามติในการถวายพระราชสมัญญานาม “มหาราช” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
        ♦ หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
 
        ♦ กฤตภาคเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์


หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ติดต่อ : โทร 0-2281-7541
เปิดบริการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
ปิดบริการ : วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดตามประกาศของทางราชการ
 Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 41คน