อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ
22 กรกฎาคม 2565


วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 - 15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้งาน
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 66 คน