กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5
31 กรกฎาคม 2563


ระหว่างวันที่ 24 -31 กรกฎาคม 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 จังหวัดลพบุรี ณ พิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ และคณะ ซึ่งได้สำรวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ จำนวน 1,509 รายการ ดังนี้ 

1. คัมภีร์ใบลาน อักษรขอมและอักษรไทย ภาษาบาลีและภาษาไทย. เส้นจาร จำนวน 129 มัด 1,479 รายการ 
2. หนังสือสมุดไทย อักษรไทย อักษรขอม และอักษรมอญ. ภาษาไทยและภาษาบาลี  จำนวน 30 รายการ

ทั้งนี้ พระวิลาสพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดไลย์ มีเมตตามอบ นายกิตติ หุตะมาน  นางฑิติยารัตน์ ยอดเมือง นายวิศิษย์-นางสมบูรณ์ เจียดกำจร  ผู้ดูแลพิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี มาขอคำปรึกษาแนะนำการดูแลเอกสารโบราณ และมอบผ้าขาวสำหรับห่อเอกสารโบราณ จำนวน 4 ท่าน  1. นางสาวสมดา วินิจกำธร 2. นายภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ 3. นางสาวณัฐธวัลรัตน์ ดอกไม้งาม 4. นายสุชาติ อ่อนสันทัด
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน