คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ
01 กันยายน 2563


วันที่ 1 กันยายน 2563​ เวลา 13.30-16.00 น.​ อาจารย์และนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นิสิตทราบถึงการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำวิทยานิพนธ์
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน