โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ New Normal
20 กันยายน 2563


วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ New Normal วิทยากรโดย อาจารย์นายแพทย์กานต์ จำรูญโรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีประธานชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวเปิดโครงการ และกรรมการฝ่ายวิชาการ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน