สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ
07 ตุลาคม 2563


วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น. อาจารย์และนักศึกษา รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต​ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์​ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน​ 35 คน​ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน