โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการครั้งที่ 1 การบรรยายเรื่อง "ลิขสิทธิ์กับความท้าทายของห้องสมุดในยุคดิจิทัล"

วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการครั้งที่ 1  (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) การถ่ายทอดสดบรรยายเรื่อง ลิขสิทธิ์กับความท้าทายของห้องสมุดในยุคดิจิทัล โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป เพ็งตะโก)  เป็นประธานเปิดกิจกรรม และรองอธิบดีกรมศิลปากร  (นายพนมบุตร จันทรโชติ) กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live, Youtube Live และแอพพลิเคชัน VDO on Demand จำนวน 600 คน

ภาพตัวอย่าง

พิธีรับมอบหนังสือจากเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย

วันที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดพิธีรับมอบหนังสือจาก Ms. Ruashan Yesbulatova, เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย เนื่องในวาระครบ 175 ปี ของนักเขียน  “Abai Qunanbayuly”  ณ  ห้องหนังสือนานาชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยอธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป เพ็งตะโก) เป็นประธานในพิธีรับมอบ ผู้เข้าร่วมงานได้แก่ เอกอัครราชทูต จากสาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐมัลดีฟส์  สาธารณรัฐโคลัมเบีย  สาธารณรัฐอินเดีย  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน พร้อมผู้แทนจากสถานทูตประเทศต่าง ๆ  ข้าราชการกรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ รวม 25 คน

ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกดำเนินการดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดอินทารามวรวิหาร

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการดูแลรักษาเอกสารโบราณ ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ณ วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 5,785 รายการ ดังนี้ 1. คัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร จำนวน 99 มัด 204 เลขที่ 1,462 รายการ 2. หนังสือสมุดไทย (พระมาลัย)  เส้นหมึก อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย ระบุปี พ.ศ.2405 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 รายการ นอกจากนี้ ยังดำเนินดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ เส้นพิมพ์ จำนวน 4,322 รายการ ประกอบด้วย  - คัมภีร์ใบลาน อักษรไทย เส้นพิมพ์ จำนวน 2,938 รายการ - คัมภีร์กระดาษ อักษรไทย เส้นพิมพ์ จำนวน 1,376 รายการ - พับสา อักษรธรรมล้านนา เส้นพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ ในระหว่างปฏิบัติงาน นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามได้นำคณะครูเข้ามาชมเอกสารโบราณที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และพระครูสุวิมลธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ได้เมตตาให้พระอณุชาสิษฐ์ กิตฺติพโล อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่าง

โครงการ Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก (Kids Inspiration) ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป เพ็งตะโก) เป็นประธานเปิดโครงการ และรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) กล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ข้าราชการในสำนักฯ ครู นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมรวม จำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรมบนเวทีจาก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และกิจกรรม 4 ฐาน จากบรรณารักษ์กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หมวกสวย Kids Party, ส.ค.ส ทำมือ, พวงกุญแจ DIY และถุงระบายสี ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

การบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชา : สายใยแห่งความรักและความห่วงใย

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา​ 13.30 -16.​30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 การบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชา : สายใยแห่งความรักและความห่วงใย โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป เพ็งตะโก) เป็นประธานเปิดโครงการ และรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) กล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ข้าราชการในสำนักฯ ครู นักเรียน และผู้สนใจบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมรวม จำนวน 75 คน ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. นักศึกษาจากจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 11 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาให้มีความรัก ตระหนัก หวงแหนเอกสารโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะคัมภีร์ใบลานที่บันทึกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ภาพตัวอย่าง

การสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ บริเวณเขามอของวัดราชคฤห์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ บริเวณเขามอของวัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะทำงานได้จัดทำสำเนาและถ่ายภาพจารึกพระพุทธบาทจำลอง วัดราชคฤห์ จำนวน 1 รายการ จากรูปอักษรที่ปรากฏในจารึก พบว่าเป็นอักษรไทย ปรากฏจุลศักราช 1161 ตรงกับ พ.ศ.2342 สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อนึ่ง พระเทพวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณกองโบราณคดีที่แจ้งข้อมูลให้ทราบมา ณ โอกาสนี้เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี