ข่าวสาร/ประกาศ

for w3c
ภาพตัวอย่าง

การประกาศหน่วยงานที่เป็นองค์กรคุณธรรมและทำความดี ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากร โดยได้ประกาศให้ นางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น นั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงได้ประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกหน่วยงานภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ ที่เป็นองค์กรคุณธรรมและทำความดี โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นองค์กรคุณธรรมและทำความดี ประจำปี 2566 เนื่องจากมีบุคลากรในสังกัด คือ นางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตัวอย่างของกรมศิลปากร

ภาพตัวอย่าง

การประกาศเชิดชูบุคลากรของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2565

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งกรมศิลปากรดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละและอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นเกียรติประวัติในการทำงาน โดยพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ คือ นางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ รับฟังการอภิปรายและชมการแสดงเรื่อง "ฉุยฉายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" วิทยากรโดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิตสาขานาฎกรรมไทย และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/rycEs นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันและเวลาดังกล่าวได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๒๖๔ (ในวันและเวลาราชการ)

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "โครงการพระราชดำริป่ารักน้ำ บริษัท ดอยคำฯ : สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "โครงการพระราชดำริป่ารักน้ำ บริษัท ดอยคำฯ : สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566 วิทยากรโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6891 2548เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี