วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ
17 มีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ข้าราชการและนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จำนวน 66 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 45คน