การศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ
24 สิงหาคม 2563


วันที่ 24 สิงหาคม 2563​ เวลา 9.00-12.00 น.​ อาจารย์และนิสิต ชั้นปีที่ 3-4 รายวิชา  2801328 การเขียนสำหรับสิ่งพิมพ์เฉพาะด้าน ภาควิชาวารสารสนเทศ​ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานเขียนในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงความสำคัญของการเก็บรักษาไว้ในฐานะมรดกของชาติ
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน