โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 โดยเชิญนายพิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษาและวรรณกรรม จาก ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้สำรวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ จำนวน 315 รายการ ดังนี้1. คัมภีร์ใบลาน อักษรมอญ ภาษาบาลี-มอญ จำนวน 160 มัด 283 รายการ2. หนังสือสมุดไทย อักษรมอญ-ไทย ภาษามอญ -บาลี-ไทย จำนวน 32 รายการอนึ่ง เอกสารโบราณที่ดำเนินการดูแลรักษา ลงทะเบียนและจัดเก็บตามหลักวิชาการในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมมอญ ที่แต่งขึ้นโดย พระอาจารย์อะเฟาะมหาเถระ ซึ่ง อาจารย์พิศาล บุญผูกได้ให้ข้อมูลว่าพระอาจารย์อะเฟาะ เกิดราว พ.ศ.2243 และมีอายุถึงประมาณ พ.ศ.2324 อายุประมาณ 83 ปี ได้แต่งวรรณกรรมไว้มากมาย เพื่อให้การศึกษาธรรมะได้เผยแผ่อย่างกว้างขวางและสืบสานให้ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ พระครูสันตยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดคงคาราม มีเมตตามอบให้พระภิกษุสงฆ์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน

ภาพตัวอย่าง

รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ บริจาคเอกสารโบราณให้แก่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ในนามของ "ทายาทเจ้าพระยามุขมนตรี"

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จาก รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ มอบในนามของ "ทายาทเจ้าพระยามุขมนตรี" จำนวน 52 รายการ โดยมี นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานรับบริจาค จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหนังสือสมุดไทยบันทึกด้วยอักษรไทยและอักษรขอม มีสภาพชำรุด ดังนั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติต้องดำเนินการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการ เพื่อให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจต่อไป

ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จ.ราชบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดราชบุรี ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 โดยเชิญ นายพิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษาและวรรณกรรม จาก ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานสำรวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณตามหลักวิชาการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อดูแลอนุรักษ์ รักษา และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านอักษรและภาษาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทยจากวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จำนวน 88 รายการ จาก พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายทีปวัจน์ วัชรศิริอมร ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก เป็นผู้รับมอบ และนายพิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษาและวรรณกรรม จากศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เป็นพยานในการรับมอบ ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เอกสารโบราณที่ได้รับบริจาคนี้บันทึกด้วยอักษรมอญ อักษรขอม และอักษรไทย ทั้งนี้ เนื่องจากหนังสือสมุดไทยส่วนใหญ่มีสภาพชำรุด สำนักหอสมุดแห่งชาติต้องดำเนินการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการ และให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจต่อไป

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 1

       วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ประจำปี 2563 โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment สำนักหอสมุดแห่งชาติจะเชิญนักเขียน นักคิด ศิลปิน นักเดินทางที่มีชื่อเสียง มาร่วมพูดคุยแบ่งปันแรงบันดาลใจและประสบการณ์        โดยในปีงบประมาณ 2563 กำหนดจัดทั้งหมด 10 ครั้ง โดยในครั้งแรกนี้ ได้เชิญคุณกวีวัธน์ บุญยวง เจ้าของผลงานรวมเรื่องสั้น "Tangerine เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ" มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 150 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 "คิดดี วิถีไทย​ Kids​ for Fun"

        วันที่ 16 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น นายพนมบุตร​ จันทรโชติ​ ​รองอธิบดีกรมศิลปากร​ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน Kids Inspiration เสาร์สนุก​ สุขหรรษา​ "คิดดี วิถีไทย​ Kids​ for Fun" โดยมีนางสาวกนกอร​ ศักดาเดช​ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวรายงาน​ มีนักเรียน ครู​ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน​ ณ​ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ         สำหรับกิจกรรม "คิดดี​ วิถีไทย​ Kids​ for​ Fun" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เด็กๆได้ร่วมกันประดิษฐ์พวงมโหตร ระบายสีรูปภาพ สานกระดาษ พับดอกบัวบูชาพระ และร่วมฟังการเล่านิทานจากผู้ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานจากโครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน​ ครั้งที่ 14​ ด้วย ทั้งนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน Kids Inspiration เสาร์สนุก​ สุขหรรษา​ จะจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่​ 3​ ของแต่ละเดือน​ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปได้​โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค"

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค" โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้มีข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีประมาณ 40 คน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ        สำหรับนิทรรศการ "พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค" จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ของไทย โดยได้รวบรวมและจัดแสดง เอกสารโบราณ หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ พระอุโบสถวัดไก่เตี้ย กรุงเทพฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ พระอุโบสถวัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะนักภาษาโบราณได้สำรวจ จัดทำสำเนาและถ่ายภาพจารึกบริเวณฐานทับเกษตรขององค์พระประธาน จำนวน 1 รายการ จากรูปอักษรที่ปรากฏในจารึก พบว่าเป็นอักษรไทยสุโขทัย เบื้องต้นจึงสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20       อนึ่ง คณะทำงานได้นำหนังสือแบบอักษรโบราณถวายแด่ท่านพระครูปลัดชาญชัย ชยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเอกสารโบราณ และท่านเจ้าอาวาสเมตตามอบให้นายอรัณ อ่อนจันทร์ อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณกองโบราณคดีที่แจ้งข้อมูลให้ทราบมา ณ โอกาสนี้

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 114 และครบรอบ 1 ปี NLT SMART LIBRARY

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 114 และครบรอบ 1 ปี NLT Smart Library ได้เปิดให้เข้าชมและใช้บริการพื้นที่ Smart Library ที่ปรับปรุงใหม่ บริการการอ่านผ่านแท็บเลต และสนุกสนานกับกิจกรรม Board Game มากมายโดยนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและร่วมสนุกในกิจกรรม ในงานยังมีการแจกของที่ระลึก อาทิ ถุงผ้าลดโลกร้อน สมุดโน้ต ให้กับผู้ที่มาใช้บริการอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติปีที่ 114

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติปีที่ 114 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทร์โชติ) เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระภิกษุสงฆ์วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตาหารเพล ซึ่งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

ภาพตัวอย่าง

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากรและนักวิชาการจากกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ประเทศอินเดีย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาจารย์ นักศึกษา จาก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิชาการจากกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณของ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย จำนวน 7 คน เข้าศึกษาการให้บริการและการจัดเก็บเอกสารโบราณ รวมทั้งการซ่อมแซม และการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านการอ่านเอกสารโบราณ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านเอกสารโบราณกับศาสตร์ต่างๆให้กว้างขวางและยั่งยืนเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี