dlibrarywifiแบบสอบถามหอสมุดปิยมหาราชรฦกปิดหอวชิราวุธ

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญตอบแบบสอบถาม

                                  เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ 

เปิดหอสมุดปิยมหาราชรฦก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอสมุดปิยมหาราชรฦก และทรงเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตึกถาวรวั

การบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมสืบสานส่งเสริมมรดกวรรณศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์สมบัติทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทย และเป็นกา

การประชุมบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16

การประชุมบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI) ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดสระบุรี

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรมสำรวจและส่งเสริมความรู้ พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจ

กิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดราชบุรี

 

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดราชบุรี

หน้า

e-book หอสมุดแห่งชาติ

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

Quick link

twitter

ผู้เข้าชมเว็บไซต์เรา

Flag Counter

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ