for w3c


ข่าวประชาสัมพันธ์
for w3c
ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์  สุโขทัยและปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 - 20 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้ 1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)    2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ 3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณชำนาญการ 4. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์  คณะทำงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย  จำนวน 5 พื้นที่ ดังต่อไปนี้ 1.  วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย อักษรมอญ  อักษรขอม และอักษรไทย ภาษามอญ ไทย และบาลี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - คัมภีร์ใบลาน จำนวน  223 รายการ ลงทะเบียนได้ 23 เลขที่ จัดมัดได้  16 มัด - หนังสือสมุดไทย จำนวน  27 รายการ อ่านวิเคราะห์หมวดหมู่ได้ 5 หมวด คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระมงคลปวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด และมอบหมายให้พระกฤษกร เขมงฺกรปญฺโญ มาอำนวยความสะดวก  ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 และขอขอบคุณ นาวาเอกหญิง อัจฉรียา มินวงษ์ ประจำกรมเสมียนตรา ผู้ประสานงานและมาช่วยงานการอนุรักษ์เบื้องต้น 2. วัดดอยแก้ว ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภท จารึก และหนังสือสมุดไทย อักษรไทย อักษรขอม ภาษาไทย และบาลี   มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - จารึก จำนวน 1 รายการ - หนังสือสมุดไทย  จำนวน 2 รายการ อ่านวิเคราะห์หมวดหมู่ได้ 1 หมวด คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระพลวัฒน์ พลวฒฺฑโน เจ้าอาวาสวัดดอยแก้ว อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด และขอขอบคุณคณะของนางวิไลพร ม่วงโมด กำนันตำบลแสนตอ ที่คอยอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 คณะทำงานขอขอบคุณ นางสาวสุกัญญา พงศ์เจริญศิริกุล ภัณฑารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัย ผู้ติดต่อประสานงานกับวัดดอยแก้ว  3. วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง ครั้งที่ 7)  ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุดไทย อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย  อักษรไทย ภาษาไทย และบาลี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - คัมภีร์ใบลาน จำนวน  256 รายการ ลงทะเบียนได้ 30 เลขที่ จัดมัดได้  11 มัด - หนังสือสมุดไทย  จำนวน 5 รายการ อ่านวิเคราะห์หมวดหมู่ได้ 4 หมวด - จารึก  จำนวน 2 รายการ อักษรไทย และอักษรธรรมล้านนา คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์สมิง  คุณธมฺมโม  เจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2567 และขอขอบคุณนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน เพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ 4. วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตำบลผาจุก อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภท จารึก อักษรไทย ภาษาไทย จำนวน 2 รายการ คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระธงชัย ธมฺมธโร  เจ้าอาวาสวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด และขอขอบคุณนายอนุสรณ์-นางเยาวลักษณ์ ผลสวัสดิ์ ที่อำนวยความสะดวกขณะปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567  5. วัดใหญ่ท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ถวายคำอ่านจารึกที่จารึกระฆังสัมฤทธิ์ จำนวน 1 รายการ    เนื่องด้วยท่านพระครูปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ติดกิจนิมนต์จึงได้ถวายแก่พระลูกวัดแทน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567  การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร วัดดอยแก้ว  วัดม่อนปรางค์ วัดใหญ่ท่าเสา และวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก และผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2567 เรื่อง "ประติมากรรมนูนสูง"

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติจัด กิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปี 2567 เรื่อง "ประติมากรรมนูนสูง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี 2567 โดยมีนางสาวขนิษฐา โชติกวาณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการประดิษฐ์และตกแต่งรูปนูนสูง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 73 คนfor w3c
ภาพตัวอย่าง

ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567

ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567   บุคลากรจำนวน 7 ราย ดังนี้    1. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. นางสาวบุบผา ชูชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 3. นางสาววนัสสุดา ดิษยบุตร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 4. นางอัจฉรา จารุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5. นายจุง ดิบประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 6. นายรัตนากร ศรีรอด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 7. นายสินธ์ชัย กล่อมเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   องค์กร ที่ได้ผลโหวตมากที่สุด ได้แก่    1.กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 2.กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 3.กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2203 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ    ไม่มีข้อมูล
สื่อวีดิทัศน์
กรมศิลป์อยากเล่า ตอน นวัตกรรมการบริการของหอสมุดแห่งชาติ
นำชมหอสมุดแห่งชาติ
รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “จากหนังสือตราหอสู่หนังสือกรมศิลปากรออนไลน์”
การเขียนอักษรขอม พยัญชนะตัวเชิงการผสมสระกับพยัญชนะ


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี