for w3c


ข่าวประชาสัมพันธ์
for w3c
ภาพตัวอย่าง

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์และลำปาง ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้      1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)         2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ      3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ       4. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์  คณะทำงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย จำนวน 2 พื้นที่ ดังต่อไปนี้      1. วัดใหญ่ท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สำรวจ ดูแลอนุรักษ์เบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนหนังสือสมุดไทยและจารึก จากการสำรวจพบอักษรขอม และอักษรไทย ภาษาที่ใช้บันทึกมีทั้งภาษาไทยและบาลี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้        - หนังสือสมุดไทย จำนวน 29 รายการ แยกประเภทได้ 10 หมวด        - จารึกระฆังสัมฤทธิ์ จำนวน 1 รายการ อักษรไทย ภาษาไทย        - จัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ฉบับพิมพ์ จำนวน 97 รายการ คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ  พระปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 และได้เมตตามอบหมายให้ พระเอกพงษ์ เตชธรรมโม และพระจักรฤษ ฐิตธรรมโม อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานและขอขอบพระคุณ คุณกัมพล หฤทัยวิจิตรโชคและคุณพนิดา หฤทัยวิจิตรโชค ที่ช่วยให้ประสานและดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ จนทำงานสำเร็จ 2. วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง ครั้งที่ 5) ได้สำรวจเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา อักษรขอม ภาษาไทยและบาลี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้        - คัมภีร์ใบลาน จำนวน 420 รายการ ลงทะเบียนได้ 73 เลขที่ จัดมัดได้ จำนวน 36 มัด คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์สมิง คุณธมฺมโม เจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2566 และขอขอบคุณนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ผู้มีจิตศรัทธาภาคประชาชน เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะได้บริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน เพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา และวัดม่อนปรางค์ ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 3

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "กังหันลั้นลา หรรษาหน้าร้อน" ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน ชั้น 2 อาคาร 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวรนาถ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ รวมจำนวน 70 คน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการสอนประดิษฐ์กังหันลม พร้อมตกแต่งให้สวยงาม เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ฝึกสมาธิและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถนำไปเป็นของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านให้สวยงามได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ผลงานของตนเอง และได้รับความรู้ในเรื่องของพลังงานลมผ่านนิทานสำหรับเด็กอีกด้วย

ภาพตัวอย่าง

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 การเสวนาเรื่อง “ปกิณกะจากจดหมายเหตุราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน และนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน   การเสวนาดังกล่าว ได้รับความกรุณาจากพระศรีวชิรากรณ์ (ปกรณ์ กิตฺติธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร ข้าราชการบำนาญ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นวิทยากร และดำเนินการเสวนาโดย นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ   ทั้งนี้มีข้าราชการกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติอีกด้วยfor w3c


    ไม่มีข้อมูล
สื่อวีดิทัศน์
กรมศิลป์อยากเล่า ตอน นวัตกรรมการบริการของหอสมุดแห่งชาติ
นำชมหอสมุดแห่งชาติ
ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “แผ่นเสียงในสยาม”
การเขียนอักษรขอม และเกมส์ทายอักษรขอม

องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี